Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Polis mezi Platonovou a Aristotelovou filozofií
Název práce v češtině: Polis mezi Platonovou a Aristotelovou filozofií
Název v anglickém jazyce: Polis between Plato's and Aristotle's philosofy
Klíčová slova: Platon, Aristoteles, politická filozofie, polis, spravedlnost, ctnost
Klíčová slova anglicky: Plato, Aristotle, political philosophy, polis, justice, virtue
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Ústav východního křesťanství (28-09)
Vedoucí / školitel: doc. ThLic. Pavel Milko, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.10.2014
Datum zadání: 07.10.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.10.2014
Datum a čas obhajoby: 09.09.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2016
Oponenti: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Prohlašuji, že jsem předkládanou bakalářskou práci „Polis mezi Platonovou a Aristotelovou filozofií“ vypracoval samostatně s použitím níže uvedených pramenů a literatury. Dále prohlašuji, že tato práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu.
Seznam odborné literatury
Seznam použité literatury
Prameny:
ARISTOTELÉS, Etika Nikomachova, přeložil A. Kříž, 2013, Praha, Petr Rezek, ISBN 978-80-8620-735-3
ARISTOTELÉS, Metafyzika, přeložil A. Kříž, 2008, Praha, Petr Rezek, ISBN 80-86027-27-9
ARISTOTELÉS, Politika, Praha, přeložil A. Kříž, 2009, Praha, Petr Rezek, ISBN 80-86027-30-9
PLATÓN, Faidón, Praha, OIKOMENH, , přeložil F. Novotný, 2005112 str., ISBN: 80-7298-158-7
PLATÓN, Filébos, Praha, OIKOYMENH, přeložil F. Novotný, 2012, 102 str.,ISBN: 978-80-7298-478-7
PLATÓN, Politikos, Praha, OIKOMENH, přeložil F. Novotný, 2005, ISBN: 80-7298-159-5
PLATÓN, Ústava, Praha, OIKOYMENH, přeložil F. Novotný, 1996, ISBN: 978-80-7298-504-3
PLATÓN, Zákony, Praha, OIKOMENH, přeložil F. Novotný, 2016, ISBN: 978-80-7298-214-1


Sekundární literatura:
BOBONICH, Christopher, Platoʼs Laws: A critical guide, sborník, 2010, Cambridge, UK, Cambridge University Press, ISBN 978-0-521-88463-1
FRANK, Jill, A Democracy of distinction: Aristotle and the work of Politics, 2005, Chicago, USA, The University of Chicago Press, ISBN 0-226-26019-4
GADAMER, H.-G., Idea Dobra mezi Platónem a Aristotelem, přeložil J. Šindelář a F. Karfík, 1994, Praha, OIKOYMENH, ISBN 80-85241-46-3
HAVLÍČEK, Aleš, Dialog, etika a politika, Praha, 2015, ISBN 978-80-7298-262-2
CHERRY, Kevin, M, Plato, Aristotle, and the Purpose of Politics, 2012, Cambridge, UK, Cambridge University Press, ISBN 978-1-107-02167-9
KLOSKO, George, The Development od Platoʼs political theory, 2006, Oxford, UK, Oxford University Press, ISBN 0-19-927995-0
MAYHEW, Robert, Aristotleʼs criticism of Platoʼ Republic, Marryland, USA, 1997, Rowman and Littlefield Publishers, ISBN 0-8476-8654-X
McPherran Mark L., Platoʼs Republic, sborník, 2010, Cambridge, UK, Cambridge University Press, ISBN 978-0-521-49190-7
PANGLE, Lorraine Smith, Aristotle and the philosophy of friendship, Cambridge, UK, 2003, Cambridge University Press, ISBN 0-521-81745-5
Platónova Ústava a Zákony, Sborník příspěvků z Platónského symposia (4.4. - 5.4.1997), 1999, Praha, OIKOMENH, ISBN 80-860005-88-7
STRAUSS, Leo, Obec a člověk, přeložil M. Mocek, 2007, Praha, OIKOMENH, ISBN 978-80-7298-116-8


Internetové zdroje:
Mulgan R.G.; Aristotle's Doctrine That Man Is a Political Animal, 1974, Franz Steiner Verlag, Stable URL: http://www.jstor.org/stable/4475868
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK