Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kolektivní správa práv autorských a práv souvisejících s právem autorským
Název práce v češtině: Kolektivní správa práv autorských a práv souvisejících s právem autorským
Název v anglickém jazyce: Collective administration of copyright and neighbouring and relating rights
Klíčová slova: kolektivní správa; autorské právo; práva související s právem autorským
Klíčová slova anglicky: collective administration; copyright; neighbouring and relating rights to copyright
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Vedoucí / školitel: JUDr. Alexandra Wünschová Pujmanová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2014
Datum zadání: 18.11.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.10.2015
Datum a čas obhajoby: 30.09.2015 10:15
Místo konání obhajoby: PFUK č.28/ další část zkoušky v 12:15
Datum odevzdání elektronické podoby:10.06.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:10.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 30.09.2015
Oponenti: JUDr. Irena Holcová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá institutem kolektivní správy, důvody jejího vzniku a vývoje až do současného právního stavu. Cílem této práce je popsat práva a povinnosti kolektivních správců vůči ostatním subjektům a kriticky zhodnotit její fungování s ohledem na názory určité části veřejnosti o jejich nadbytečnosti. V práci je rovněž popsán vliv mezinárodního a evropského práva na podobu správců v právním řádu České republiky. Autor se rovněž věnuje judikatuře jak národních soudů, tak i Soudního dvora Evropské unie. Práce je rozčleněna do sedmi kapitol. V prvních dvou kapitolách je nastíněn vývoj kolektivní správy ve světě a na území České republiky. Ve třetí kapitole je popsána účinná právní úprava kolektivní správy. V rámci této kapitoly autor pojednává o jednotlivých kolektivních správcích a právních problémech, se kterými se ten který správce musel vyrovnávat. Dále kapitola popisuje znaky jednotlivých režimů kolektivně spravovaných práv. Na závěr se autor zmiňuje o právech a povinnostech správců vůči nositelům práv, uživatelům práv a státu. V dalších dvou kapitolách jsou rozebrány vlivy mezinárodního a evropského práva na národní právní úpravu. Rovněž je věnován prostor kritické analýze Směrnice o KS, která si klade za cíl harmonizovat pravidla fungování kolektivních správců ve členských zemích a upravit přeshraniční licencování hudebních děl při online užití. Šestá kapitola rozebírá princip zákonného monopolu kolektivní správy v České republice v kontrastu se stanoviskem Soudního dvora Evropská unie o souladu s právem EU. Závěrečná kapitola podrobuje analýze některé aktuální otázky, se kterými se institut kolektivní správy musí vyrovnat. Značný prostor je věnován novému fenoménu Creative Commons a možnosti koexistence tohoto projektu se současnou právní úpravou kolektivních správců.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis relates to the collective administration, the reasons for its existence and development to this day. The purpose of my thesis is to describe rights and responsibilities of collecting societies in respect to other relevant legal persons and to evaluate their function with regards to the criticism among public about its abundance. Furthermore, the thesis analyses the influence of the International law and European law on the aspects of collecting societies in the legislation of the Czech Republic. The author also considers the rulings of both national courts, as well as The Court of Justice of the European Union. The thesis is divided into seven chapters. The first two chapters deal with the development of the collective administration in the world and in the Czech Republic. The third chapter is about the effective law regarding collective administration. The author discusses individual collective societies in the Czech Republic. Together with the description, thesis highlights legal issues respective society had to face. Next chapter features the individual regimes of collective administrated rights. The chapter concludes on rights and responsibilities of societies towards the right holders, rights users and the state. In the next two chapters the influence of the International treaties and organization together with the influence of the European law are discussed. The critical analysis of the new Directive on collective administration is also provided. The sixth chapter concentrates on the issue of legal monopoly of the collecting societies in the Czech Republic. The core of the chapter is dedicated to the court decision on whether the legal monopoly is consistent with the European law. The final chapter seeks to inform the readers with the current issues collecting societies are facing. Especially, the new phenomenon Creative Commons is briefly described with the analysis of its potential coexistence with Czech legislation on collective administration.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK