Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Telling and Showing in The Bluest Eye and To Kill a Mockingbird
Název práce v češtině: Koncept "telling" a "showing" v románech The Bluest Eye a To Kill a Mockingbird
Název v anglickém jazyce: Telling and Showing in The Bluest Eye and To Kill a Mockingbird
Klíčová slova: Diegesis, Mimesis, Ukazování, Vyprávění, Skutečný autor, Implikovaný autor, Vypravěč, Skutečný čtenář, Implikovaný čtenář, Posluchač
Klíčová slova anglicky: Diegesis, Mimesis, Showing, Telling, The Real Author, The Implied Author, The Narrator, The Real Author, The Implied Author, The Narratee, Indirect Speech, Interior monologue
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.10.2014
Datum zadání: 07.10.2014
Datum a čas obhajoby: 09.09.2015 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Booth, Wayne C.. The Rhetoric of Fiction. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1983. Print.

Culler, Jonathan. Literary Theory: A Very Short Introduction. New York: Oxford University Press, 1997. Print.

Fowler, Roger. Linguistic Criticism. New York: Oxford University Press, 1996. Print.

Halliwell, Stephen. “Diegesis – Mimesis” The Living Handbook of Narratology. Hamburg University Press, 17 October 2012. Web. 16 June 2015.

Chatman, Seymour. Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film. Ithaca and London: Cornell University Press, 1978. Print.

Lodge, David. The Art of Fiction. New York: Viking Pinguin, 1993. Print.

Lodge, David. After Bakhtin. London: Routledge, 1990. Print.

Ortega Y Gasset, José. The Dehumanization of Art: And Other Essays on Art, Culture and Literature. Princeton: Princeton University Press, 1968. Print.
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se zaměřuje na shodné a odlišné rysy narativních strategií v románech Jak zabít ptáčka a Velmi modré oči. Hlavní část práce analyzuje jakým způsobem a za jakým účelem romány využívají dvou módů narace, vyprávění a ukazování (nebo také diegesis a mimesis). Práce se také zaměřuje na porovnání dvou rozdílných typů vypravěčů a snaží se popsat jaký efekt jejich vyprávění má na implikovaného čtenáře.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis focuses on similarities and differences in the narrative strategies in the novels To Kill a Mockingbird and The Bluest Eye. The main objective lies in the analysis of how, and for what purpose, the two modes of narration, telling and showing (also diegesis and mimesis) are used. Furthermore, the thesis provides a comparison between two different narrators and it attempts to describe the effect their narrative has on the implied reader.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK