Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Činnost obvodního výboru KSČ v Praze 9 v letech 1948-1953
Název práce v češtině: Činnost obvodního výboru KSČ v Praze 9 v letech 1948-1953
Název v anglickém jazyce: Activities of the Communist Party District Committee in Prague 9 during years 1948-1953
Klíčová slova: Československo, socialistická diktatura, komunistická strana, sociální dějiny
Klíčová slova anglicky: Czechoslovakia, Socialist Dictatorship, Communist Party, Social History
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.05.2012
Datum zadání: 15.05.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.10.2014
Datum a čas obhajoby: 14.09.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je analýza fungování socialistické diktatury na mikroúrovni. Za použití postupů sociální historie jde o rozbor forem fungování moci v rámci OV KSČ Praha 9 od roku 1948-1960. Obvodní výbor je zde chápán jako hybatel dění na Praze 9, a proto je nutné prozkoumat řízení tohoto orgánu, jako celku. Zvláštní pozornost se zaměří na jeho fungování v rámci hierarchie stranického aparátu a možnosti samostatného postupu, resp. přizpůsobení směrnic sdělovaných shora aktuálním potřebám daného společenského prostředí. Dále bude sledována podřízenost ostatních společenských organizací monopolu moci OV, spolupráce na lokální úrovni Prahy 9, celkové zapojení do procesu řízení a disciplinace čelenů strany a společenských organizací. Pozornost bude v rámci výzkumu zaměřena též na masové organizace, jako odbory, či různé společenské organizace, jako Svaz žen a jejich spolupráci s OV. Dále bude sledována dělba moci s ostatními složkami státní správy ,jako Obvodním národním výborem a jejich vzájemné propojení, a v neposlední řadě též řízení podniků prostřednictvím závodních výborů v továrnách Prahy 9 a jejich závislost, resp. nezávislost na KSČ.
Seznam odborné literatury
Archivní prameny
Archiv ČMKOS- Fond KOR Praha
Archiv Hl. m. Prahy- fond ONV Praha 9
Archiv Hl. m. Prahy- fond OV KSČ Praha 9
Literatura:
HABERMAS, J.: Strukturální přeměna veřejnosti, Filosofia, Praha 2000
HEUMOS, P.: „Vyhrňme si rukávy než se kola zastaví, Dělníci a státní socialismus v ČSR 1945 – 1968, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2006
KALINOVÁ, L.:Společenské proměny v čase socialistického experimentu. K sociálním dějinám v letech 1945−1969. Academia, Praha 2007
KAPLAN, K-: Kádrová nomenklatura KSČ 1948–1956. Ústav pro soudobé dějiny AVČR, Praha 1992
KAPLAN, K.: Nekrvavá revoluce. Mladá fronta, Praha 1993
KAPLAN, K.: Pět kapitol o únoru, Doplněk, Brno, 1997
KAPLAN, K. Proměny české společnosti 1948 – 1960, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2007
RUPNIK, J.: Dějiny Komunistické strany Československa; od počátků do převzetí moci. Academia, Praha 2002.
PRŮCHA, V. a kol.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 – 1992, 2. díl. Období 1945 – 1992. 2009, Brno: Doplněk, 2004 – 2009,
KABELE, J.: Sociologické texty, rekonstrukce komunistického vládnutí na konci osmdesátých let, dědictví komunistické vlády v sborník popisů komunistického vládnutí. Sociologický ústav AV ČR. Praha 2003
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK