Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pojem a druhy směnek
Název práce v češtině: Pojem a druhy směnek
Název v anglickém jazyce: The concept and types of bill of exchange
Klíčová slova: Směnka, Směnka vlastní, směnka cizí, náležitosti směnky.
Klíčová slova anglicky: Bill of exchange, promissory note, bill of exchange, bill of exchange requirements.
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2014
Datum zadání: 18.11.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.09.2015
Datum a čas obhajoby: 14.09.2015 08:40
Místo konání obhajoby: místnost č. 211
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:20.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2015
Oponenti: JUDr. Štefan Elek, LL.M., Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tématem této diplomové práce je „Pojem a druhy směnek“. Důvodem výběru tohoto tématu byl můj zájem o směnečnou problematiku, jenž ve mně vzbudily jednak mé vlastní zkušenosti se směnkou a jednak poutavé semináře z předmětu „Směnky“ vyučovaného na Fakultě sociálních věd UK. Cílem této práce je charakterizovat směnku a vymezit její základní vlastnosti, vysvětlit, v jakých podobách se směnka vyskytuje a jaké má funkce, a analyzovat její základní náležitosti. Diplomová práce je členěna do šesti kapitol. První kapitola pojednává o historii směnky. Je rozdělena do tří podkapitol, jenž se zabývají původem směnky a vývojem směnečného práva jak na našem území, tak v mezinárodním měřítku. Druhá kapitola se věnuje současné právní úpravě směnečného práva. Jsou v ní představeny prameny směnečného práva a vztahy mezi nimi a dále nejspecifičtější charakteristika směnečného práva, jíž je směnečná přísnost. Třetí kapitola, která se sestává ze tří podkapitol, definuje pojem směnky, provádí výčet pojmových znaků a nejvýznamnějších charakteristik směnky a zabývá se též formou, ve které je směnka vystavována. Čtvrtá kapitola v šesti podkapitolách charakterizuje dva základní druhy směnek, tj. směnku vlastní a směnku cizí, a zmiňuje některé specifické podoby směnek jako je např. blankosměnka či redukované směnky. Pátá kapitola má dvě části. První z nich představuje základní funkce směnky a podoby směnky v závislosti právě na funkci, kterou zastává. Druhá z nich se pak zaměřuje na použití směnky v souvislosti se spotřebitelskými úvěry. Poslední, šestá kapitola, je stěžejní částí diplomové práce. V této kapitole dochází k analýze jednotlivých náležitostí směnky uvedených v čl. I § 1 a § 75 ZSŠ, jejichž přítomnost zákon vyžaduje a bez jejichž uvedení není, až na výjimky, listina platnou směnkou.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The topic of this thesis is „The concept and types of bill of exchange“. The reason for choosing this topic has been my interest in bill of exchange law, which was awaken by my own experience with a bill of exchange on one hand and by the gripping seminars of subject called „Bills of Exchanges“, which is taught at the Faculty of Social Sciences of the Charles University in Prague, on the other hand. The aim of the thesis is to characterize the bill of exchange and promissory note, to define their basic characteristics, to explain, what kind of them exist and to analyze their basic requirements. The thesis is composed of six chapters. The first chapter discusses the history of bill of exchange and promissory note. It is divided into three sections that deal with the origin and both national and international development of bill of exchange law. The second chapter is devoted to the current legislation of bill of exchange law. It introduces the sources of bill of exchange law and relations between them and the most specific characteristics of the bill of exchange law, which is rigor cambialis. The third chapter, which consists of three sections, defines the concept of bill of exchange and promissory note, provides a list of their features and the most significant characteristics and deals with the form, which the bill of exchange can be issued in. The fourth chapter characterizes two basic kinds of bills, i.e. promissory note and bill of exchange, and mentions some specific forms of bills such as a blank bill or the reduced bills. The fifth chapter has two parts. The first one introduces the basic functions of the bill of exchange and the specific forms of the bill of exchange depending just on the function that it holds. The latter is focused on the use of bill of exchange in connection with a consumer credit. The last, sixth chapter, is a fundamental part of the thesis. It analyzes the bill of exchange requirements set out in the article I section 1 and section 75 of Bill of Exchange and Check Act, presence of which the law requires, and without which a document is not, with few exceptions, a valid bill of exchange.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK