Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 322)
Detail práce
  
Hodnocení stresové relaxace směsí laktosy a hydrogenfosforečnanu vápenatého určených k přípravě tablet s theofylinem.
Název práce v češtině: Hodnocení stresové relaxace směsí laktosy a hydrogenfosforečnanu vápenatého určených k přípravě tablet s theofylinem.
Název v anglickém jazyce: The evaluation of stress relaxation of lactose and calcium hydrogen phosphate mixtures intended for the preparation of tablets with theophylline.
Klíčová slova: Záznam síla-dráha, test stresové relaxace, rovnice lisování, elastická a plastická deformace
Klíčová slova anglicky: Force-displacement record, stress relaxation test, compaction equation, elastic and plastic deformation
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Petra Svačinová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.10.2014
Datum zadání: 22.02.2016
Datum a čas obhajoby: 02.06.2016 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2016
Oponenti: PharmDr. Pavel Ondrejček, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude zaměřena na proces formování tablet. Bude zahrnovat tyto fáze:
1. Uvedení do problematiky
2. Zpracování literární rešerše z dané problematiky
3. Zpracování teoretické části práce
4. Provedení předpokusů a ověření metodik
5. Vyhodnocení výsledků
6. Písemné zpracování diplomové práce
Seznam odborné literatury
Storey, R.A., Ymén I.: Solid state characterization of pharmaceuticals. Chichester, John Wiley & Sons Ltd. 2011.
Masuda, H., Higashitani, K., Yoshida, H.: Powder technology handbook. London, Taylor & Francis 2006.
Schulze, D.: Powder and bulk solids. Berlin, Springer 2008.
Celik, M.: Pharmaceutical powder compaction technology. New York, Marcel Dekker 2011.
Masuda, H., Higashitani, K., Yoshida, H.: Powder technology. Boca Raton, CRC Press 2006.
Augsburger L.L., Hoag S.W.: Pharmaceutical dosage forms: Tablets, vol. 1, 2. 3. New York, Informa Healthcare 2008.
Mahato, R.I., Narang, A.S.: Pharmaceutical dosage forms and drug delivery. Boca Raton, CRC Press 2012.
Rowe, R.C. et al.:Handbook of pharmaceutical excipients. London, Pharmaceutical Press 2013.
J. Pharm. Sci., J. Pharm. Pharmacol., Čes. Slov. Farm. a další.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK