Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Informovanost rodičů o syndromu náhlého úmrtí kojence (SIDS)
Název práce v češtině: Informovanost rodičů o syndromu náhlého úmrtí kojence (SIDS)
Název v anglickém jazyce: The knowledgeability of parents about Sudden Infant Death syndrome (SIDS)
Klíčová slova: SIDS, úmrtí, kojenec, prevence, první pomoc
Klíčová slova anglicky: SIDS, death, infant, preventiv, first aid
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: Mgr. Miluše Kulhavá
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.10.2014
Datum zadání: 09.10.2014
Datum a čas obhajoby: 09.06.2015 00:00
Místo konání obhajoby: ÚTPO
Datum odevzdání elektronické podoby:21.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B02110)
Oponenti: doc. MUDr. Hana Houšťková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Vypracování bakalářské práce se řídí opatřením děkana č.10/2010 a Manuálem pro tvorbu závěrečných/kvalifikačních prací.
Seznam odborné literatury
1) BEHINOVÁ, M., KAISEROVÁ, K. Velká kniha o mateřství. Praha: Mladá fronta, 2006. ISBN 80-204-1526-2.
2) BENČÍKOVÁ, L. Těhotenství a novorozenec, syndrom náhlého úmrtí kojenců. Brno: Masarykova univerzita, 2010.
3) ČECH, E. et al. Porodnictví. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1303-9.
4) MANTAU, C.A. Pediatrie. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2525-3.
5) ROZTOČIL, A. Moderní porodnictví. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-1941-2.
6) SRNSKÝ, P. První pomoc u dětí. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 978-80-247-1824-8.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce pojednává o současných poznatcích, týkajících se syndromu náhlého úmrtí kojence (SIDS). Práce je rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. Teoretická část je věnována etiologii SIDS, jeho výskytu a rizikovým faktorům. Část práce popisuje fyziologického novorozence a novorozence, u kterého je riziko SIDS vyšší. Je zde popsána prevence SIDS a první pomoc. V praktické části je dotazníkovým šetřením, které je zaměřeno na zjištění informovanosti rodičů o SIDS, zkoumáno, zda mají dostatečné informace nejen matky, ale i otcové a jak jsou seznámeni s prevencí a první pomocí v případě SIDS. Cílem práce je shrnout poznatky o SIDS, zjistit, jak jsou informováni rodiče, a dle výsledků šetření vypracovat edukační materiál pro budoucí rodiče.
Úvod do problematiky: Syndrom náhlého úmrtí kojence je náhlá neočekávaná smrt kojence do 1 roku, ke které dochází během spánku a kterou neobjasnila pitva ani jiné šetření. Příčina SIDS není dosud známá, nejprostudovanější problematikou SIDS jsou rizikové faktory. Na základě zjištění rizikových faktorů je možné formulovat doporučení jak pečovat o kojence.
Význam tématu: Považuji za velmi důležité, aby rodiče (i budoucí) znali problematiku SIDS, věděli, jak snížit riziko jeho výskytu a také aby znali správné postupy poskytování první pomoci kojenci. Chci proto zjistit, jak jsou rodiče o SIDS informováni a podle výsledků mého šetření sestavit edukační materiál pro rodiče a tím zvýšit povědomí o prevenci SIDS.
Výzkumné otázky: Jsou rodiče dostatečně informováni o syndromu náhlého úmrtí kojence? Znají rodiče možnosti prevence SIDS? Dokázali by rodiče poskytnout správně první pomoc kojenci při SIDS?
Metodologie: Výzkum bude prováděn anonymně dotazníkovým šetřením. Výzkumný soubor budou tvořit rodiče od 20 do 45 let. Část dotazníků budu distribuovat prostřednictvím internetu, část po schválení do soukromých pediatrických a gynekologických ambulancí v Praze a v Písku. Sběr dat bude probíhat v prosinci 2014 a lednu 2015.
Předpokládaná implementace: Dle výsledků dotazníkového šetření vypracuji edukační materiál pro budoucí rodiče.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis deals with the current knowledge regarding the sudden infant death syndrome (SIDS). The work is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part is devoted to the etiology of SIDS, the incidence and risk factors. One part of the work describes the physiological newborns and infants, in which there is a higher risk of SIDS. It described SIDS prevention and first aid. In the practical part it is searched by the survey, which aim is to determine the level of awareness of SIDS among parents, whether mothers and fathers have sufficient information and are aware and familiar with prevention and first aid in case of SIDS. The aim of the thesis is to summarize the knowledge about SIDS, find out how parents are informed and according to the survey results develop an educational material for future parents.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK