Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Vývoj krajinného pokryvu a klimatická charakteristika oblasti Úpského rašeliniště
Název práce v češtině: Vývoj krajinného pokryvu a klimatická charakteristika oblasti Úpského rašeliniště
Název v anglickém jazyce: Land-cover changes and climatic settings of the Úpské rašeliniště mire
Klíčová slova: rašeliniště, klasifikace, Krkonoše, klima, změny vegetace
Klíčová slova anglicky: mires, classification, Giant Mts., climate, vegetation change
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.12.2014
Datum zadání: 16.12.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:18.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2016
Oponenti: RNDr. Luděk Šefrna, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Rašeliniště, potažmo mokřady, jsou velmi důležitá stanoviště, ekosystémy a reliktní i recentní úložiště. Objekt studia rašelinišť je zaměřen na morfologické, hydrologické a chemické vlastnosti a stále více jsou rašeliniště diskutována v globálním měřítku vzhledem ke klimatické změně. Předkládaná bakalářská práce se zabývá charakteristikami rašelinišť v globálním měřítku, které jsou používány v literatuře a vytváří jejich klasifikaci. Klasifikace rašelinišť je řešena i v českém měřítku se zaměřením na rašeliniště západních Vysokých Sudet. Rašeliniště Krkonoš byla klimaticky analyzována se zaměřením na dynamiku krajinného pokryvu oblasti Úpského rašeliniště a následně porovnávána se skandinávskými rašeliništi. Z uvedených analýz lze konstatovat korelaci především s typem Aapa. Vegetace, zejména borovice kleč (Pinus mugo) a smrkové rodiny, nad alpínskou hranicí lesa zaznamenala ve sledovaném období ve východních Vysokých Krkonoších značný nárůst s ohledem na dopady klimatických fluktuací.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Mires, or wetlands, are very important habitats, ecosystems, as well as relict and recent reserves. The object of the study of mires is focused on morphological, hydrological and chemical characteristics as they are more discussed globally due to climate change. The present thesis deals with the characteristics of mires on a global scale, which are used in literature and make up their classification. The classification of mires is also addressed on the Czech scale with a focus on the Western High Sudetes. Mires of the Giant Mts. were analyzed according to climate conditions with a focus on the dynamics of land cover areas of Úpské rašeliniště mire and subsequently compared with Scandinavian mires. A particularly strong dependence on the Aapa type can be stated from the analysis. The vegetation above the alpine timberline primarily consisting of dwarf pines (Pinus mugo) and spruce families showed a substantial increase with respect to the impacts of climate fluctuations in the recorded period in Eastern High Giant Mts.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK