Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Paleoekologická rekonstrukce prostředí Komořanského jezera v pozdním glaciálu na základě analýzy rozsivek
Název práce v češtině: Paleoekologická rekonstrukce prostředí Komořanského jezera v pozdním glaciálu na základě analýzy rozsivek
Název v anglickém jazyce: Palaeoecological reconstruction of Komořany Lake in Late Glacial based on diatom analysis
Klíčová slova: rozsivky, Bacillariophyceae, Komořanské jezero, kvartér, pozdní glaciál, paleolimnologie, indexy, transferové funkce
Klíčová slova anglicky: diatoms, Bacillariophyceae, Komořany Lake, Quaternary, Late Glacial, paleolimnology, indices, transfer functions
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ekologie (31-162)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Linda Nedbalová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.10.2014
Datum zadání: 06.10.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:16.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2016
Oponenti: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Tomáš Bešta
Předběžná náplň práce
V rámci multi-proxy zpracování sedimentů zaniklé lokality Komořanské jezero byla na bazální části profilu PK-1-L odpovídající pozdnímu glaciálu a časnému holocénu provedena rozsivková analýza. Bylo možné se opřít o již dříve provedené radiokarbonové datování a vytvořený datový model, analýza rozsivek byla také doplněna o další výsledky (ztráta žíháním, přítomnost stomatocyst zlativek).
32 vzorků sedimentu v intervalech 0,4–0,6 cm bylo laboratorně zpracováno, z izolovaných valv byly vytvořeny trvalé preparáty a abundance jednotlivých taxonů byla stanovena pomocí světelné mikroskopie. Byla zjištěna koncentrace valv na gram suchého sedimentu a relativní zastoupení taxonů v jednotlivých vzorcích. Subdominanty a vzácné taxony byly u poloviny vzorků sledovány nezávisle s cílem odfiltrovat rušivý vliv dominant.
Na základě relativních četností taxonů byla provedena shluková analýza a vzorky rozděleny do tří rozsivkových akumulačních zón (DAZ). Rekonstrukce saprobity a trofie byla provedena pomocí indexů, hodnoty pH, konduktivity a koncentrace celkového fosforu (TP) byly odhadnuty za použití transferových funkcí.
Nejvýraznější změna ve společenstvech rozsivek byla zaznamenána ještě před začátkem holocénu, na jehož nástup dominantní taxony nereagují. Rekonstrukce konduktivity, trofie i saprobity ukázala velmi vyrovnané hodnoty, pouze pH se zvýšilo souběžně s výměnou dominant v průběhu pozdního glaciálu.
Při interpretaci byla zvláštní pozornost věnována rekonstrukci trofie, protože bylo cílem přezkoumat tradičně citované závěry o trofickém stavu jezera v pozdním glaciálu. Pokud to bylo možné, byly změny v rozsivkových asociacích zasazeny do kontextu změn klimatu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Diatom analysis of basal part of profile PK-1-L contributes to multi-proxy research of former Lake Komořany. At this part of profile radiocarbon dating (dates sediments into Late Glacial and Early Holocene) and LOI (loss on ignition) had been conducted before, of which results have been utilized to more accurate interpretation of diatom analysis conclusions. Apart from diatom valves, presence of stomatocysts of Chrysophyceae has been observed.
Having separated diatom valves from 32 sediment samples in intervals 0,4–0,6 cm, permanent preparates have been created. Concentration of valves in a gramme of dry sediment and relative abundance of diatom taxons in each sample have been investigated using light microscopy. In a half of samples subdominants and rare taxons have been observed separately to eliminate the interference from dominant taxons.
Cluster analysis based on relative abundances of diatom taxons have been calculated and on its results have been subsequently determined three diatom accumulation zones (DAZ). Moreover trophic and saprobic indices have been calculated and levels of pH, conductivity and concentration of total phosphorus (TP) have been estimated by transfer functions.
Even before beginning of Holocene the major shift in composition of diatom communities have happened, to the start of Holocene dominant taxons haven’t responded any more. Reconstructions of conductivity, trophic and saprobic state have provided very stable values, only reconstructed pH has increased simultaneously with exchange of dominant taxons.
Results of water environment parameters calculation have been interpreted in the context of climatic changes. The special attention have been paid to reconstruction of lake trophic state, in order to re-examine the traditionally cited conclusions about trophy of Lake Komořany in Late Glacial.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK