Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Akcie jako cenný papír
Název práce v češtině: Akcie jako cenný papír
Název v anglickém jazyce: Shares as securities
Klíčová slova: akcie, cenné papíry, akcie na majitele
Klíčová slova anglicky: shares, securities, bearer shares
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Magdalena Škodová - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2014
Datum zadání: 18.11.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.11.2016
Datum a čas obhajoby: 21.11.2016 16:00
Místo konání obhajoby: Místnost č. 210
Datum odevzdání elektronické podoby:21.09.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:22.09.2016
Datum proběhlé obhajoby: 21.11.2016
Oponenti: doc. JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem této diplomové práce je vytvoření náhledu do problematiky akcie, především z ohledem na rušení listinných akcií na majitele. V první kapitole se pojednává obecně o cenném papíru. Jeho úprava leží v novém občanském zákoníku a stanoví obecný rámec, který se aplikuje na akcii tam, kde jiný zákon nestanoví speciální úpravu. Druhá kapitola je zaměřená na akcii z pohledu zákona o obchodních korporacích, případně zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Tyto dvě kapitoly přináší obecný náhled na problematiku akcie. Ve třetí kapitole se tato diplomová práce již konkrétně věnuje zákazu listinných akcií na majitele, který přinesl zákon o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti. Pokud akciová společnost trvala na zachování akcií na majitele, její povinností byla imobilizace nebo zaknihování těchto akcií, proto tato kapitola podrobně rozebírá, jak výše zmíněné možnosti realizovat. Je nasnadě, že cílem zmíněného zákona bylo zvýšení transparentnosti akciových společností, a to konkrétně možností identifikace vlastníků akcií. I na úrovni Evropské Unie se projevil tento trend, přičemž o jeho legislativním zpracování pojednává čtvrtá kapitola. Dále pokračuje nástin připravovaných novelizací, které jsou reakcí na legislativu Evropské Unie. Zákaz listinných akcií na majitele se postupně zavádí v celé Evropě. Pátá kapitola tedy přináší rozbor právní situace v Německu, Slovensku, Rakousku, Švýcarsku, Velké Británii, Irsku, Belgii a Rusku.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this thesis is to create an insight into stocks problematic, especially with regards to interference with bearer shares. The first chapter discusses general information about securities. Their regulation lie in the new Civil Code and establish a general framework that is applied to share where another law does not provide special provisions. The second chapter focuses on a share from the perspective of the Business Corporations Act or the Act on Capital Market. These two chapters give a general view on the issue of shares. In the third chapter, this thesis has been devoted specifically to ban of bearer shares, which brought the law on some measures to increase transparency. If the company is to retain the shares to the owner's responsibility to the immobilization or the signing of these shares, so this chapter discusses in detail how to implement the aforementioned options. It is obvious that the aim of that law was to increase the transparency of joint stock companies, namely the possibility of identifying the owners of the shares. Even at the level of the European Union was this trend reflected , with its legislative processing, which is dealt with in the Fourth Chapter. Further, there are mentioned amendments being prepared, which are a response to legislation of EU. Prohibition of bearer shares is gradually introduced across Europe. The fifth chapter therefore provides an analysis of the legal situation in Germany, Slovak Republic, Austria, Switzerland, Great Britain, Ireland, Belgium and Russia.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK