Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nájem prostoru sloužícího podnikání
Název práce v češtině: Nájem prostoru sloužícího podnikání
Název v anglickém jazyce: Lease of premises serving for business activities
Klíčová slova: nájem, prostor sloužící podnikání, občanský zákoník
Klíčová slova anglicky: lease, business premises, Civil Code
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2014
Datum zadání: 18.11.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.05.2016
Datum a čas obhajoby: 16.05.2016 16:30
Místo konání obhajoby: Místnost č. 210
Datum odevzdání elektronické podoby:01.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 16.05.2016
Oponenti: doc. JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá problematikou právní úpravy nájmu prostoru sloužícího podnikání po nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Autor v osmi kapitolách pojednává o základních institutech komerčního nájmu, rozebírá základní instituty: instituty převzaté z předchozí právní úpravy, jakož i instituty nové, dosavadnímu právu neznámé.
V první kapitole autor vymezuje základní pojmy nájmu jako obecného právního institutu. Na vymezení obecného předmětu práce navazuje nájmem prostoru sloužícího podnikání; autor se věnuje odklonu od tradičního socialistického názvosloví. Rovněž pojednává o novém pojetí samotného pojmu prostoru sloužícího podnikání. Ve zvláštní kapitole se autor zabývá movitými věcmi jako předmětem nájmu prostoru sloužícího podnikání.
Druhá kapitola práce pojednává o vzniku nájmu prostoru sloužícího podnikání, blíže vymezuje předmět nájemní smlouvy, dobu trvání nájmu, nájemné. Nad rámec právní úpravy se autor věnuje speciálním variantám nájemného.
Tématem třetí kapitoly práce je obsah nájmu prostor sloužícího podnikání, tedy práva a povinnosti nájemce a pronajímatele. Ve třetí kapitole autor rozebírá zcela nový institut náhrady za zákaznickou základnu.
Ve čtvrté kapitole se práce zabývá změnami nájmu prostoru sloužícího podnikání. Autor se zde vypořádává s problematikou postoupení nájemní smlouvy, změn vlastníka nemovitosti a poněkud problematickou otázkou nutnosti souhlasu pronajímatele při prodeji závodu.
Pátá kapitola práce se věnuje možným způsobům zániku nájmu prostoru sloužícího podnikání.
Šestá kapitola pak pojednává o podnájmu prostoru sloužícího podnikání.
V sedmé kapitole autor rozvádí v odborné literatuře často okrajově nahlíženou problematiku úprav prostor sloužícího podnikání.
V závěrečné kapitole pak autor shrnuje poznatky a závěry učiněné v průběhu předchozích sedmi kapitol.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The subject of the master thesis is the legal regulation of lease of business premises after the effectivity of Act No. 89/2012 Coll., the civil code. The author disserts on the subject of the thesis in eight chapters, dealing with the basic juridical institutes taken over from the previous legal regulation, as well as the newly introduced juridical institutes.
In the first chapter, the author defines basic institutes of a lease as a basic juridical institute. Following up, the thesis defines the lease of a business premises; the author aims on the terminology averted from the previous socialistic terminology. The author disserts on the new approach to the business premises. A special chapter is dedicated to capability of movable things to be a subject of a lease of business premises.
The second chapter deals with the commencement of a lease of business premises, specifies the subject of a lease agreement, the lease term, rent. Above the scope of a legal regulation, the author contemplates on special variants of a rent payment.
Third chapter of the thesis aims on the content of a lease of business premises, i.e. the rights and obligations of a landlord and a tenant. The author breaks down the new institute of a compensation for the customer base.
The thesis deals with changes in lease of business premises in its fourth chapter. The author elaborates on assignation and cession of a lease agreement, change of the owner of a real estate owner and a problematic matter of a consent of a landlord in respect of a disposal (selling) of an enterprise.
The fifth chapter disserts on possible means of cessation of a lease of business premises.
The sublease of business premises is the subject of seventh chapter.
The author deals with a topic often marginally overlooked by the doctrine, i. e. the matter of alterations of the business premises.
In the final chapter, the author sums up the previous conclusions.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK