Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití průtokové disoluční metody u léčivých přípravků s řízeným uvolňováním
Název práce v češtině: Využití průtokové disoluční metody u léčivých přípravků s řízeným uvolňováním
Název v anglickém jazyce: Usage of flow through cell dissolution method for medical preparations with controlled release
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Vedoucí / školitel: prof. PharmDr. Miloslava Rabišková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.10.2014
Datum zadání: 22.10.2014
Datum a čas obhajoby: 14.09.2017 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2017
Oponenti: doc. PharmDr. Barbora Vraníková, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: PharmDr. Bc. Johana Jirásková
Zásady pro vypracování
Studentka vypracuje rešeršní práci na dané téma. Seznámí se s tematikou přípravků s řízeným uvolňováním v dostupné literatuře včetně lékopisné. Naučí se pracovat s databázemi vědeckých časopisů, provede výběr článků dle zvolených klíčových slov.
Seznam odborné literatury
Český lékopis 2009+ doplňky Grada Publishing, a. s., Praha 2009.
European Pharmacopeia, 8.0, Council of Europe, Strasbourg, 2014.
U.S.Pharmacopeia 35, United Book Press, Baltimore, 2012
Komárek P., Rabišková M.: Technologie léků, Galén 2006
Swarbrick J, Encyclopedia of Pharmaceutical Technology, 2006
Jirásková, J, Ondrejček, P., Wolaschka, T., Řehula, M., Rabišková, M.: Aplikační možnosti disoluční metody s průtokovou celou, Chemické listy, 2015 – v tisku
Mezinárodní odborné články z databází
databáze: Web of Science, Pub Med, Scopus, Medline, Schoolar Google
Předběžná náplň práce
Studium lékových forem s řízeným uvolňováním, vyhledání dané problematiky v lékopisné literatuře
Studium disolučních metod
Práce s databázemi-výběr vhodných klíčových slov
Výběr vhodných článků
Utřídění materiálů a sestavení přehledné rešeršní práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK