Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prekoncentrace hydridotvorných prvkù v køemenné pasti ve spojení s ICP-MS
Název práce v češtině: Prekoncentrace hydridotvorných prvkù v køemenné pasti ve spojení s ICP-MS
Název v anglickém jazyce: Preconcentration of hydride forming elements in quartz trap in connection with ICP-MS
Klíčová slova: Prekoncentrace, křemenná past, hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem, generování hydridů, arsen, antimon
Klíčová slova anglicky: Preconcentration, quartz trap, mass spectrometry with inductively coupled plasma, hydride generation, arsenic, antimony
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: RNDr. Mgr. Tomáš Matoušek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.10.2014
Datum zadání: 23.01.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:20.08.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:21.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2015
Oponenti: doc. RNDr. Petr Rychlovský, CSc.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.
prof. RNDr. Jiří Dědina, CSc., DSc.
Předběžná náplň práce
Obsahem práce bude adaptace techniky záchytu analytu ve formì těkavého hydridu v křemenné pasti pro použití s ICP-MS.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK