Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza lékových problémů ve zdravotnickém zařízení IV.
Název práce v češtině: Analýza lékových problémů ve zdravotnickém zařízení IV.
Název v anglickém jazyce: Analysis of drug-related problems in a health facility IV.
Klíčová slova: lékové problémy, zdravotnické zařízení, klinická farmacie
Klíčová slova anglicky: drug related problems, health facility, clinical pharmacy
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.05.2016
Datum zadání: 16.12.2016
Datum a čas obhajoby: 08.06.2018 07:30
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2018
Oponenti: PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je identifikace, klasifikace a analýza lékových problémů vyskytujících se ve zdravotnickém zařízení. Studentka provede rešerši zaměřenou na problematiku lékových problémů vybrané lékové skupiny. V experimentální části pak bude ověřena navržená metodika sběru a hodnocení lékových problémů ve vybraném zdravotnickém zařízení. Diplomantka bude spolupracovat na tvorbě metodiky, sběru a analýzy a interpretaci získaných dat.
Práce bude vypracována se standardní strukturou: úvod, cíl, teoretická část, pratická část (metodika, výsledky, diskuze), závěr, abstrakt v českém a anglickém jazyce.
Seznam odborné literatury
Podkladem bude odborná literatura publikovaná v bibliografických databází PubMed, Scopus a Embase, popř. v relevantních informačních zdrojích dostupných např. přes google scholar.
Předběžná náplň práce
Provést rešerši zaměřenou na problematiku lékových problémů. Stanovit metodiku sběru a následné analýzy lékových problémů ve vybraném zdravotnickém zařízení.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
To make a literature review about drug-related problems. To define method of data collection and the following analysis of drug related problems in selected health facility.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK