Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Geografická gramotnost laické veřejnosti
Název práce v češtině: Geografická gramotnost laické veřejnosti
Název v anglickém jazyce: Geographical literacy of general public
Klíčová slova: Gramotnost;geografická gramotnost; geo-gramotnost, geografické vzdělávání; laická veřejnost
Klíčová slova anglicky: Literacy; geographical literacy; geo – literacy; geographical education; general public
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.10.2015
Datum zadání: 16.01.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:27.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2018
Oponenti: RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá problematikou geografické gramotnosti laické veřejnosti, která není příliš zkoumána. Známy jsou pouze výzkumy z USA. Hlavním cílem diplomové práce je přispět k poznání aktuálního stavu geografické gramotnosti dospělé veřejnosti v Česku. Tento cíl naplníme na základě řešení cílů dílčích. Konkrétně snahou je:
1) zjistit, podle kterých parametrů posuzovat dosaženou míru geografické gramotnosti laické veřejnosti. Tento cíl bude řešen na základě polostrukturovaných rozhovorů s akademickými geografy.
2) vytvořit dotazník, který bude reflektovat hlavní parametry geografické gramotnosti zjištěné v předchozí kvalitativní analýze.
3) realizovat pilotní šetření geografické gramotnosti dospělé populace.

LITERATURA:
GAVORA, P. (2002): Gramotnosť: vývin modelov, reflexia praxe a výskumu. Pedagogika. 171–181.
PRŮCHA, J., WALTEROVÁ E., MAREŠ J. (2001): Pedagogický slovník. 3., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Portál.
PRŮCHA, J. (2009): Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál.
RABUŠICOVÁ, M. (2002): Gramotnost: staré téma v novém pohledu. Brno: Masarykova univerzita
EVE, R., Prince, B., Counts, M. (1994): Geographic illiteracy among college students.
STRAKOVÁ, J. a kol. (2002): Vědomosti a dovednosti pro život: Čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost patnáctiletých žáků v zemích OECD. Praha: ÚIV.
https://ac.els-cdn.com/S1877042811013541/1-s2.0-S1877042811013541-main.pdf?_tid=842daf43-a994-40e4-a204-11c712551727&acdnat=1524299282_1e62833001facbd608e84a6ac4704ff9
https://media.nationalgeographic.org/assets/file/NGS-Roper-2006-Report.pdf
http://ssta.ednet.ns.ca/materials/2003/RoperSurvey.pdf
https://www.amazon.co.uk/Thinking-Through-Geography-David-Leat/dp/1899857990/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8#reader_1899857990
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK