Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Tabák a cigareta za první světové války
Název práce v češtině: Tabák a cigareta za první světové války
Název v anglickém jazyce: Tobacco and cigarette during First World War
Klíčová slova: První světová válka; tabák; cigareta; kouření; každodennost
Klíčová slova anglicky: First World War, tobacco, smoking, cigarette; everyday life
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.09.2014
Datum zadání: 29.09.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.10.2014
Datum a čas obhajoby: 07.09.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.08.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:06.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Miroslav Michela, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tématu tabáku, cigarety a kouření v první světové válce nebyla doposud v českém prostředí věnována rozsáhlejší a systematičtější práce. Životem a prožitkem vojáků ve válce se zabývají dějiny každodennosti, ale anotovaná bakalářská práce má za cíl jít za jejich hranice a zkoumat i úlohu tabákových výrobků také v tisku a propagandě. V širších souvislostech se pak autor snaží zjistit, jaký (a také jak velký) vliv měla cigareta na život řadového vojáka při překonávání válečných útrap. Nedílnou součástí je i snaha zjistit, nakolik jsou například válečné fotografie odrazem skutečného vnímání a prožitku kouření vojáků. Autor si také pokládá otázku, zda-li se v rámci válečného prožitku stává kouření automatizovaným procesem spojeným se specifikou válečného života nebo většině vojáků vzájemným rituálem, který je často spojuje. Práce se bude opírat převážně o domácí prameny z provenience Všeobecného vojenského archivu -- VHU, dobového tisku a ikonografického materiálu, zejména fotografií. Autor bude vycházet z širšího spektra historické, kulturně historické, sociologické, psychologické a medicínské literatury.
Seznam odborné literatury
Příběh kouře: člověk a kouření od úsvitu dějin až po současnost. Vyd. 1. Praha: Dybbuk, 2006, 457 s. ISBN 80-868-6223-2.
HRYCH, Ervín. Slavná historie tabákového dýmu. 1. vyd. Praha: Forma, 1996, 181 s. Fenomény (Forma). ISBN 80-721-3006-4.
PEJML, Karel. Celý svět kouří : dějiny tabáku. Praha : Za svobodu, 1947
RUDY, Jarrett. The freedom to smoke: tobacco consumption and identity. Montreal: McGill-Queen's University Press, c2005, x, 232 p. ISBN 07-735-2911-X.
Burns, Eric. The smoke of the gods: a social history of tobacco [online]. Philadelphia: Temple University Press, 2007 [cit. 2014-09-28]. Dostupné z:http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10180172.
Macková, Marie. To byla c.k. trafika. Vyd. 1. Praha: NLN, 2010. 157 s. Knižnice Dějin a současnosti; sv. 39. ISBN 978-80-7422-019-7.
Zigaretten-Fronten Die politischen Kulturen des Rauchens in der Zeit des Ersten Weltkriegs. neue Ausg. Marburg: Jonas, 2014. ISBN 38-944-5496-2.
HESS, Henner. Rauchen: Geschichte, Geschäfte, Gefahren. Frankfurt [u.a.]: Campus-Verl, 1987. ISBN 35-933-3807-6.
HAYTHORNTHWAITE, Philip J. The World War One source book. London: Brockhampton Press, 1998. ISBN 18-601-9852-X.
LAMIN, Annotated and edited by Bill. Letters from the trenches: a soldier of the Great War. Annotated ed. London: Michael O'Mara, 2009. ISBN 18-431-7373-5.
HEYMAN, Neil M. Daily life during World War I. Westport, CT: Greenwood Press, 2002, xvii, 285 p. ISBN 03-133-1500-0.
GILBERT, Martin. První světová válka: úplná historie. 1. vyd. v českém jazyce. Překlad Zdeněk Hron. Praha: BB/art, 2005, 759 s., [40] s. obr. příl. ISBN 80-734-1563-1. (obecný základ)
ŠEDIVÝ, Ivan. Češi, české země a velká válka, 1914-1918. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, c2001, 492 p. ISBN 80-710-6274-X.
Richard HOLMES, Obrazy války. Chování člověka v bitvě, Praha 2001.
David PAZDERA, Mobilizace v roce 1914 jako první krok na cestě ke zformování vojáka Velké války. Pokus o vymezení válečného prožitku českých příslušníků rakousko-uherské armády, Historie a vojenství 47, 1998, č. 3, s. 38–63.
Erik J. Leed, No Man´s Land, Combat and Identity in World War I, Cambridge – London – New York – Melbourne 1979.
Josef FUČÍK, Osmadvacátníci. Spor o českého vojáka Velké války 1914–1918, Praha 2006.
Ivan ŠEDIVÝ, Rakousko-uherská válečná propaganda 1914–1918, Historie a vojenství 49, 2000, č. 1, s. 38–55.,
Pod císařským praporem. Historie habsburské armády 1526–1918, Kolektiv autorů, Praha 2003.
Jan GEBHART, Proměny válečné propagandy ve světových konfliktech 20. století, Historie a vojenství 49, 2000, č. 1, s. 3–13.
Martin SEKERA, Válka v časopisech, časopisy ve válce, in: Jan Gebhart – Ivan Šedivý (editoři), Česká společnost za velkých válek 20. století (pokus o komparaci), Praha 2003, s. 265–292.
Marie KOLDINSKÁ–Ivan ŠEDIVÝ, Válka a armáda v českých dějinách. Sociohistorické črty, Praha 2008.
Ilona KRBCOVÁ, František Kupka a Ota Guttfreund v letech 1914–1918, Historie a vojenství 56, 2007, č. 1, s. 116–118.
Ilona KRBCOVÁ, Slovutný kapitán čsl. legií František Kupka, Historie a vojenství 54, 2005, č. 1, s. 121–123.
John KEEGAN, The Face of Battle. A Study of Agincourt, Waterloo and the Somme, London 1976.
John KEEGAN, Historie válečnictví. Vývoj válečnictví od ritualizovaných kmenových bojů doby kamenné až po destruktivní masové války v moderní době, Praha – Plzeň 2004.
Kriegspropaganda in der österreichisch-ungarischen Monarchie und im Deutschen Reich 1914–1918, in: Hans Weigel – Walter Lukan – Max. D. Peyfuss, Jeder Schuss, ein Russ. Jeder Stoss ein Franzos. Literarische und graphische Kriegspropaganda in Deutschland und Österreich 1914–1918, Wien 1983, s. 5–31.

Paměti:

Gajda, Radola. Moje paměti. Vyd. 4., V nakl. Jota 1. Brno: Jota, 2008. 333 s., [16] s. obr. příl. Jota military. ISBN 978-80-7217-584-0.
Tobolka, Zdeněk Václav a Kučera, Martin, ed. Můj deník z první světové války. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2008. 557 s. Prameny k dějinám českého myšlení; 9. ISBN 978-80-246-1283-6.
Eduard STEHLÍK, Několik osudů, in: 75. výročí Zborova, Praha b. r., b. m., s. 36–43.
Fleischmann, Václav a Donovan, Miroslava, ed. Paměti lékaře Čs. legie v Itálii 1910-1920. Praha: Votobia, 2002. 452 s., [20] s. obr. příl. ISBN 80-7220-125-5.
Šrámek, Josef. Paměti z první světové války 1914-1918 Josefa Šrámka z Ústí nad Labem. Vyd. 1. Brno: Tribun, 2007. 93 s. Knihovnicka.cz. ISBN 978-80-7399-210-1.
Páral, Alois a Páral, Bohuslav. Plukovník generálního štábu Alois Páral (7.4.1892-17.6.1978) - paměti. Brno: Šimon Ryšavý, 2002. 62 s. Brněnský legionář. ISBN 80-86137-57-0.
Poláček, Václav a Poláček, Jaroslav. Zápisky Václava Poláčka ze světové války a ze života v Hojkově. Vyd. 1. Jihlava: Calendula, 2011. 157 s. ISBN 978-80-903971-2-5.
Kliment, Josef. Zápisky legionářovy: ze života a bojů na Rusi ve světové válce v letech 1914-1919. 1. vyd. Středokluky: Zdeněk Susa, 2005. 159 s. V živé paměti; sv. 6. ISBN 80-86057-35-6.
Hobst, Leonard. Český důstojník na frontách monarchie: válečný deník. Vyd. 1. Brno: Spolek přátel československého opevnění, 2003. 156 s. Fakta; sv. 7. ISBN 80-86463-17-6.
Perna, František. Dědův válečný deník. 1. vyd. [Hulín: Parobková O.], 2013. 145 s. ISBN 978-80-260-4262-4.
Bejl, Jindřich. Deník legionáře. Vyd. 1. Praha: Plot, 2013. 398 s., [64] s. obr. příl. ISBN 978-80-7428-192-1.
Křížová, Stanislava. Deník vojína: první světová válka. Čistá: J. Sklenář, [2014]. 87 s. ISBN 978-80-905840-0-6.
Tonar, František a Havíř, Jiří. Válečný deník: český voják bojující v rakousko-uherské armádě na východní frontě za 1. světové války v letech 1914–1915: ořešínský občan Petr Pluháček, starosta na Ořešíně v letech 1923-1927. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 55 s. ISBN 978-80-210-4561-3.
Skála, František. Válečný deník 1914-1918. Kyšperk: Alois Otava, 1937. 307 s. Orlický kraj.
Tříska, Jan F. Zapomenutá fronta: vojákův deník a úvahy jeho syna. Vyd. 1. Praha: Ivo Železný, 2001. 174 s., [15] s. obr. příl. ISBN 80-240-1853-5.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK