Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Komparace anglické, ruské a české slovní zásoby v oblasti motoristického sportu
Název práce v češtině: Komparace anglické, ruské a české slovní zásoby v oblasti motoristického sportu
Název v anglickém jazyce: Comparison of the English, Russian and Czech Vocabulary in the Field of Motorsport
Klíčová slova: přejímání slov, lexikologie, sport, formule 1, anglický jazyk, ruský jazyk, český jazyk
Klíčová slova anglicky: borrowing, lexicology, sport, Formula 1, English, Russian, Czech
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.09.2014
Datum zadání: 25.09.2014
Datum a čas obhajoby: 24.05.2016 09:00
Místo konání obhajoby: Celetná 13,Praha 1, C23, Židle dřevěné + lavice, Fix, Koberec
Datum odevzdání elektronické podoby:03.02.2016
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Teoretická část bakalářské práce se bude zabývat v obecné rovině slovní zásobou, zejména pak se zaměřením na přejímání slovní zásoby do jednotlivých jazyků, přičemž bude zpracována na základě odborné české i zahraniční literatury. Praktická část bude přinášet porovnání konkrétní slovní zásoby oblasti motoristického sportu, která bude excerpována především z českých a zahraničních internetových sportovních zpravodajských portálů a z tiskových zpráv týmů a jezdců formule 1, jakož i různých slovníků. Základní metodou využívanou při vypracovávání této bakalářské práce bude komparativní metoda, s jejíž pomocí budou jednotlivé lexikální jednotky analyzovány a klasifikovány.
Seznam odborné literatury
ČEJKA, M. Česká lexikologie a lexikografie. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 53 s. ISBN 80-210-0393-6.
FILIPEC, J., ČERMÁK, F. Česká lexikologie. Praha: Academia, 1985. 281 s.
HAUSER, P. Nauka o slovní zásobě. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 195 s.
HILL, T. Úplná historie formule 1 Praha: Naše vojsko, s.r.o., 2012. 335s. ISBN 978-80-206-1321-9.
MAN, O. Základy lexikologie ruského jazyka 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 212 s.
VLČEK, J. Porovnání slovní zásoby ruského jazyka se slovní zásobou českého jazyka. Praha: UK, 1986. 274 s.
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce pojednává o anglické, ruské a české slovní zásobě v oblasti motoristického sportu, především pak formule 1. Teoretická část práce se zabývá lexikologií jako lingvistickým vědním oborem, jejím významem a disciplínami. Dále jsou zde podrobně rozebírány způsoby vzniku nových lexikálních jednotek, zvláštní důraz je kladen na přejímání slov. V teoretické části je rovněž charakterizováno prostředí formule 1, rozšíření tohoto sportu a jeho stručný historický vývoj. Praktická část práce se věnuje komparaci lexikálních jednotek v anglickém, ruském a českém jazyce. U každé z vybraných jednotek je přehledně uveden její význam, původ a příklad jejího využití v kolokacích. Cílem práce je nejen porovnat slovní zásobu jednotlivých jazyků, ale i určit, do jaké míry ovlivňuje anglická slovní zásoba v této oblasti slovní zásobu ruskou a českou.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis deals with the English, Russian and Czech vocabulary in the field of motorsport, especially Formula 1. The theoretical part of the thesis concerns lexicology as a part of linguistic, its significance and disciplines. Then it describes the process of word formation in detail, mainly the process of borrowing. In the theoretical part there is also described the environment of Formula 1, distribution of the sport and its historical development in brief. The practical part of the thesis compares lexical units in English, Russian and Czech. Each of the chosen units contains its meaning, origin and an example of the use of the unit in a collocation. The aim of the thesis is not only to compare the vocabulary of different languages, but also to determine the measure in which English influences the Czech and Russian vocabulary in this field.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK