Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Trestněprávní aspekty zadávání veřejných zakázek
Název práce v češtině: Trestněprávní aspekty zadávání veřejných zakázek
Název v anglickém jazyce: Criminal aspects of the public procurement
Klíčová slova: Veřejné zakázky, korupce, úplatkářství, hospodářská trestná činnost
Klíčová slova anglicky: Public procurement, corruption, bribery, economic crime
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.09.2014
Datum zadání: 25.09.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.09.2014
Datum a čas obhajoby: 18.03.2016 10:00
Místo konání obhajoby: PF UK m. 309
Datum odevzdání elektronické podoby:29.09.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:30.09.2015
Datum proběhlé obhajoby: 18.03.2016
Oponenti: prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Předmětem této práce, jak již její název napovídá, je problematika trestné činnosti páchané v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek. Autor zdůrazňuje, že se jedná o problematiku více než aktuální. Kriminalita páchaná v souvislosti s veřejnými zakázkami, má významné hospodářské i společenské dopady a je předmětem dlouhodobé kritiky, při vytrvalém zájmu medií. Cílem této práce je proto představení základních rysů této formy kriminality, a to nejenom podrobným rozborem platné trestněprávní regulace, ale také za využití zkušeností z praxe a analýzy aktuálních rozhodnutí obecných soudů, identifikací nejvýznamnějších problémů, které při odhalování, prověřování a vyšetřování této formy trestné činnosti po právní či kriminalistické stránce vznikají. Práce je členěna celkem na pět částí, které se dále dělí do dílčích kapitol a oddílů. První část práce je věnována platné trestněprávní úpravě. Druhá část, přestože stále zaměřená na trestněprávní úpravu, již vychází spíše než z trestního zákoníku, z platné úpravy zákona o veřejných zakázkách. V třetí části se pak podává kriminologický pohled na tuto formu trestné činnosti. V rámci čtvrté části jsou následně analyzována pravomocná rozhodnutí obecných soudů, vyžádaná na základě zák. č. 106/1999 Sb. a pátá, poslední část práce je konečně věnována procesním otázkám se zaměřením na konkrétní důkazní prostředky.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The subject of this work, as it follows from its title, is the issue of crimes committed in connection with public procurement. The author emphasizes that it is a problem more than actual. Crime in connection with the public procurement has significant economic and social impacts and is subject of a long-term criticism and constant interest of media. The aim of this work is to present the main features of this form of crime, not only through a detailed analysis of the applicable criminal regulations, but also, using practical experience and analysis of the current case-law of general courts, through identification of the most significant legal or forensic problems in detection and investigation of this type of crime. The work is divided into five parts, which are further divided into sub-chapters and sections. The first part is dedicated to a valid criminal regulation. The second part, though still focused on the criminal regulation, has been concentrating on the applicable regulations of the Public Procurement Act, rather than the Criminal Code. The third part provides criminological view on this form of crime. In the fourth part there are analyzed enforceable decisions of the general courts, requested under the Act. no. 106/1999. The fifth and last part finally deals with procedural issues, focusing on specific means of evidence.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK