Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problematika nerovností v přístupu ke vzdělávání na počátku 21. století z pohledu politických dokumentů mezinárodních organizací
Název práce v češtině: Problematika nerovností v přístupu ke vzdělávání na počátku 21. století z pohledu politických dokumentů mezinárodních organizací
Název v anglickém jazyce: The Issue of Inequalities in Access to Education at the Beginning of the 21st Century from the Perspective of Policy Documents of International Organizations
Klíčová slova: vzdělávání dospělých, nerovnosti ve vzdělávání, politické dokumenty (UNESCO, OECD, EU)
Klíčová slova anglicky: adult education, inequalities in education, political documents (UNESCO, OECD, EU)
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.05.2013
Datum zadání: 27.05.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.09.2014
Datum a čas obhajoby: 22.06.2016 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Michal Šerák, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Ve své diplomové práci chci prozkoumat současnou odbornou literaturu a politické dokumenty mezinárodních organizací z oblasti vzdělávání a učení se dospělých, které se zabývají nerovnostmi v přístupu ke vzdělávání dospělých. Chci se zaměřit zvláště na dokumenty vytvořené organizacemi UNESCO, OECD a EU, a to s důrazem na problém, jak je v nich na nerovnosti ve vzdělávání nahlíženo, co je považováno za rovný přístup ke vzdělávání a jaká doporučení výše uvedené organizace navrhují, aby bylo v jednotlivých zemích světa nerovnostem předcházeno a/nebo se snižovaly.
Cílem práce je zejména na základě obsahové analýzy dostupných materiálů postihnout pojem, kritéria, specifika a možná řešení nerovností v přístupu ke vzdělávání a porovnat tuto problematiku v jednotlivých časových etapách (90. léta 20. století oproti prvnímu desetiletí 21. století nebo vliv ekonomické krize po roce 2008).
Smyslem tohoto časového vymezení je zjistit, zda existují odlišnosti v chápání nerovností mezi těmito obdobími či zda došlo k rozšíření problematiky o další témata související například s rozšiřující se globalizací, celosvětovou ekonomickou krizí apod.
Výše uvedená problematika v tomto pojetí není v českém jazyce zpracována. Proto je předpokládaným přínosem mnou zpracovávané diplomové práce tuto mezeru zaplnit a vytvořit tak ucelený materiál poskytující komplexní pohled na problematiku nerovností v přístupu ke vzdělávání na přelomu 20. a 21. století.

Osnova:
1 Od vzdělávání dospělých k celoživotnímu učení
2 Pojem nerovnosti ve vzdělávání v dokumentech mezinárodních organizací
3 Účast dospělých na dalším vzdělávání – přehled výsledků vybraných výzkumů
4 Bariéry přístupu ke vzdělávání a učení
4.1 Psychologické aspekty nerovnosti přístupu ke vzdělávání
4.2 Sociální zakotvenost jedince a její souvislosti s přístupem ke vzdělávání
4.3 Vliv vnějších faktorů – globalizace a ekonomické krize
5 Návrhy pro zvýšení účasti dospělých na dalším vzdělávání v dokumentech mezinárodních organizací – srovnání
6 Limity formulovaných doporučení
Seznam odborné literatury
BADESCU, M., SAISANA, M. Participation in lifelong learning in Europe: What can be measured and compared? [online]. European Communities, 2008 [cit. 2013-04-27]. 32 pg. ISBN 978-92-79-09806-2. Dostupné z: http://www.piattaformainfanzia.org/images/items/6661.pdf
BOEREN, E., NICAISE, I., BAERT, H. Theoretical models of participation in adult education: the need for an integrated model [online]. International journal of lifelong education, 2010, vol. 29, no. 1 [cit. 2013-04-27]. Pp. 45-61. ISSN 0260-1370. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1080/02601370903471270
BROEK, S., HAKE, B. J. Increasing participation of adults in higher education: factors for successful policies [online]. International journal of lifelong education, 2012, vol. 31, no. 4 [cit. 2013-04-27]. Pp. 397-417. ISSN 0260-1370. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1080/02601370.2012.663801
Commission of the European Communities. Communication from the Commission: Adult Learning: It is never to late to learn [online]. Brussels, 23.10.2006 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=com:2006:0614:fin:en:pdf
Commission of the European Communities. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Action Plan on Adult Learning: It is Always a Good Time to Learn [online]. Brussels, 29.7.2007 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/education/policies/adult/com558_en.pdf
Department of Theoretical and Experimental Education University of Liège. Equity of the European Educational Systems: A set of indicators [online]. Liège [cit. 2013-04-27]. 183 pg. Dostupné z: http://www.okm.gov.hu/download.php?docID=296‎
FIELD, S., KUCZERA, M., PONT, B. No More Failures: Ten Steps to Equity in Education [online]. OECD, 2007 [cit. 2013-04-27]. 143 s. ISBN 978-92-64-03259-0. Dostupné z: http://www.oecd-ilibrary.org/education/no-more-failures_9789264032606-en
KOPECKÝ, M. (Ne)účast dospělých ve vzdělávání jako výsledek individuálních strategií sociálně zakotvených jednotlivců [online]. Studia paedagogica, 2012, roč. 17, č. 1 [cit. 2013-04-27]. S. 149-161. ISSN 1803-7437. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica/article/view/310
LUKÁČ, E. Výchova a vzdělávanie dospelých z pohľadu vybraných internacionalizačních úsilí v 20. storočí. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2010. 206 s. ISBN 978-80-555-0153-6.
MATĚJŮ, P., STRAKOVÁ, J., VESELÝ, A. Nerovnosti ve vzdělávání: od měření k řešení. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2010. 495 s. ISBN 978-80-7419-032-2.
MILANA, M. Political globalization and the shift from adult education to lifelong learning [online]. European journal for Research on the Education and Learning of Adults, 2012, vol. 3, no. 2 [cit. 2013-04-27]. Pp. 103-117. ISSN 2000-7426. Dostupné z: http://www.rela.ep.liu.se/issues/10.3384rela.2000-7426.201232/
OLSSEN, Mark. Culture and learning: access and opportunity in the classroom. Greenwich, Conn.: Information Age Pub., c2004, xi, 406 p. ISBN 15-931-1178-9.
RABUŠICOVÁ, M., RABUŠIC, L. Učíme se po celý život?: O vzdělávání dospělých v České republice. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2008. ISBN 978-80-210-4779-2.
ROOSMAA, E., SAAR, E. Participation in non-formal learning in EU-15 and EU-8 countries: demand and supply side factors [online]. International journal of lifelong education, 2012, vol. 31, no. 4 [cit. 2013-04-27]. Pp. 477-501. ISSN 0260-1370. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1080/02601370.2012.689376
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK