Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Vliv zimních sněhových podmínek na minimální průtoky v teplém období roku v horských povodích ČR
Název práce v češtině: Vliv zimních sněhových podmínek na minimální průtoky v teplém období roku v horských povodích ČR
Název v anglickém jazyce: Influence of winter snow conditions on minimum discharges in the warm season in mountain catchments in the Czech Republic
Klíčová slova: sezónní sněhová pokrývka, vodní hodnota sněhu (SVH), minimální průtoky, sucho, meziroční variabilita
Klíčová slova anglicky: seasonal snow cover, snow water equivalent (SVH), minimal discharges, drought, inter-annual variability
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: RNDr. Michal Jeníček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.11.2014
Datum zadání: 23.11.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:15.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2016
Oponenti: RNDr. Václav Šípek, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cíle práce
1. Kvantifikace vlivu zimních a jarních sněhových podmínek (množství sněhu) na výskyt (velikost a doba) letních průtoků
2. Analýza, jak dlouho lze sníh detekovat v podzemních vodách a tedy jako dlouho ovlivňuje letní nízké průtoky

Použité pracovní metody, zájmové území, datové zdroje
V rámci práce bude provedena rešerše české i zahraniční literatury na téma vlivu sněhu na doplňování zásob podzemních vod a následné ovlivňování letních minimálních průtoků. Důraz bude mimo jiné kladen na možnosti predikce sucha na základě údajů o sněhové pokrývce a na možný dopad klimatických změn na zásoby sněhu v horských povodích včetně možných dopadů těchto změn na minimální průtoky.
Analýza bude provedena na dlouhých časových řadách SWE, průtoků a srážek na vybraných povodích ČR, Německa a Slovenska s možností srovnání s jinými regiony Evropy. Budou vybrány vhodné prediktory, které mohou mít vliv na výskyt letních průtoků, například maximum výšky sněhu a SWE, den maxima výšky sněhu, den roztátí sněhu, úhrn zimních srážek, suma přírůstků SWE, podíl pevných srážek na celkových srážkách (S/P index), úhrn jarních a letních srážek a další. Mezi závislé veličiny (prediktanty) pak může patřit minimální Q v každém jarním a letním měsíci (od května do října) a doba výskytu minimálních Q v letním půlroce.
Mezi hlavní použité metody bude patřit korelační a regresní analýza výše zmíněných závislých a nezávislých veličin, tedy sestavení predikčního modelu vlivu sněhu na letní nízké průtoky, včetně výběru vhodných parametrů pro zhodnocení úspěšnosti modelu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK