Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Optická a luminiscenční spektroskopie dopantů v oxidových scintilačních materiálech
Název práce v češtině: Optická a luminiscenční spektroskopie dopantů v oxidových scintilačních materiálech
Název v anglickém jazyce: Optical and luminescence spectroscopy of dopants in oxide scintillators
Klíčová slova: scintiátor, tenké vrstvy, luminiscence, epitaxe, detektor
Klíčová slova anglicky: scintilator, thin film, luminescence, epitaxy, detector
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Miroslav Kučera, CSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
OEM
1. Seznámit se s problematikou, prostudovat literaturu o optických, luminiscenčních a scintilačních vlastnostech materiálů dopovaných ionty vzácných zemin
2. Detailně se seznámit s teoretickým popisem interakce vysokoenergetického záření s hmotou
3. Osvojit si metody studia optických a luminiscenčních vlastností a seznámit se s metodikou přípravy epitaxních vrstev scintilačních oxidů
4. Provést systematická experimentální měření vybraných vzorků, stanovit optické a luminiscenční vlastnosti oxidů na bázi čistých a dopovaných granátů a silikátů ve formě tenkých epitaxních vrstev
5. Analyzovat získaná data, navrhnout interpretaci experimentálních výsledků
Seznam odborné literatury
1. C. Ronda, ed., Luminiscence, from theory to applications, Wiley-VCH, Weinheim, 2008
2. G.Blasse, B.C.Grabmaier, Luminescent materials, Springer, Berlin 1994
3. J.Garia Solé, L.E.Bausá, D.Jaque, Optical spectroscopy of inorganic solids, J.Wiley 2005
4. M.A.Fox, Optical properties of solids, Oxford Univ.Press 2001
5. I.Pelant, J.Valenta, Luminiscenční spektroskopie, Academia, Praha 2006
6. vybraný soubor původních prací z vědecké literatury
Předběžná náplň práce
Scintilátory se používají pro detekci vysokoenergetického záření (např. rentgenové nebo gama záření) nebo vysokoenergetických částic (rychlé elektrony, neutrony, kosmické záření apod.). Nacházejí uplatnění v nejrůznějších oborech, jako např. v urychlovačích čásic, v moderní lékařské diagnostice, v geoogii, v různých bezpečnostních systémech apod.
Náplní práce je systematické studium vlivu dotace ionty vzácných zemin na luminiscenční a scintilační vlastnosti tenkých vrstev granátů a perovskitů, které patří k nejúčinnější detektorům vysokoenergetického záření. Materiály ve formě epitaxních vrstev se připravují na pracovišti. Cílem je zjistit korelace mezi složením vrstev, technologií přípravy, optickými, fotoluminiscenčními a scintilačními vlastnostmi studovaných vrstev. Analýza výsledků se provádí pomocí teoretických modelů vyvinutých pro tyto účely.

http://fu.mff.cuni.cz/magnetooptics/problems/
http://en.wikipedia.org/wiki/Scintillator
http://en.wikipedia.org/wiki/Yttrium_aluminum_garnet
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK