Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza sportovní kariery členů cyklokrosového centra mládeže Tábor
Název práce v češtině: Analýza sportovní kariery členů cyklokrosového centra mládeže Tábor
Název v anglickém jazyce: Analysis of sporting career of members of the cyclo-cross youth center Tabor
Klíčová slova: cyklokros,nábor,sportovní kariéra, SCM Tábor
Klíčová slova anglicky: Cyclocross, recruitment, sports career, SCM Tábor
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sporty v přírodě (51-600400)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Mgr. Jiří Šafránek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.09.2014
Datum zadání: 15.09.2014
Datum a čas obhajoby: 19.01.2016 11:45
Datum odevzdání elektronické podoby:09.12.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:10.12.2015
Datum proběhlé obhajoby: 19.01.2016
Oponenti: Mgr. Svatopluk Henke
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cíl práce:
Cílem mé diplomové práce je zjistit jaké jsou nejčastější příčiny odchodu mladých dětí z SCM Tábor a navrhnout, jak předčasnému ukončení kariéry zabránit.
Metody:
Hlavní výzkumnou metodou pro sběr dat byl systematický průzkum názorů dotazem, za použití otevřených a uzavřených otázek. Do výzkumného souboru byli zahrnuti aktivní i neaktivní respondenti ze sportovního centra mládeže (SCM) Tábor v počtu 27 cyklistů. Všichni dotazovaní byli muži a věkové rozpětí probandů bylo 14-33 let. Dotazníky jsem rozesílal pomocí e-mailu nebo jsem se s dotyčnými respondenty setkával osobně. Na základě odpovědí z dotazníku jsem vypracoval výsledky a převedl je prostřednictvím textu a grafu do diplomové práce.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Objectivess:
The aim of my thesis is to find out what are the most common causes of the exodus of young children from SCM Tabor and to suggest how to prevent premature termination of a career.
Methods:
I used a systematic opinion poll asking as the main research method for data collection, using open and closed questions. For purpose of research sample, 27 cyclist were included as an active and inactive respondents from SCM Tabor. All respondents were male with the age range between 14-33 years old. I was sending out questionnaires via e-mail or I have met concerned respondents in person. Based on the answers I came up with results and I converted them into text and graphs in the thesis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK