Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Volnočasové a zájmové aktivity žáků škol pro sluchově postižené
Název práce v češtině: Volnočasové a zájmové aktivity žáků škol pro sluchově postižené
Název v anglickém jazyce: Leisure and interest activities pupils from school for hearing impaired pupils
Klíčová slova: Volný čas, volnočasové aktivity, volnočasové instituce a organizace, zájmová činnost, žák se sluchovým postižením, organizace pro sluchově postižené žáky, škola pro sluchově postižené žáky, internát.
Klíčová slova anglicky: Leisure time, leisure activities, leisure institutions and organizations, hobbies, pupil with hearing impairment, organization for hearing impaired pupils, school for hearing-impaired pupils, boarding school.
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Vedoucí / školitel: Mgr. Marie Komorná
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.06.2013
Datum zadání: 08.10.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.08.2014
Datum a čas obhajoby: 04.02.2015 09:20
Datum odevzdání elektronické podoby:07.01.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:07.01.2015
Datum proběhlé obhajoby: 04.02.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Na základě studia relevantní literatury a relevantních internetových zdrojů vymezit pojem volný čas a související pojmy, představit (obecně) zařízení a instituce, které provozují volnočasové a zájmové aktivity pro děti, a typy volnočasových a zájmových aktivit, které dětem nabízejí, popsat zájmové a volnočasové aktivity dětí realizované „mimo“ školu a „mimo“ ostatní zařízení a instituce. Zaměřit se mj. na rozdíly v nabídce volnočasových aktivit pro děti se sluchovým postižením a pro děti bez sluchového postižení.
2. Mezi žáky základních a středních škol pro sluchově postižené realizovat výzkumné šetření (metoda polostrukturovaného interview, příp. dotazníku) zaměřené na to, jakým způsobem tráví volný čas. Cílem šetření bude především zjistit, jakým aktivitám se žáci ze škol pro sluchově postižené ve volném čase věnují, jaká školní a mimoškolní zařízení ve volném čase navštěvují, zda se věnují/nevěnují zájmovým a volnočasovým aktivitám určeným speciálně pro děti se sluchovým postižením a proč.
3. Shrnout výsledky šetření. Zvláštní pozornost bude věnována také rozdílům v trávení volného času u internátních a neinternátních dětí se sluchovým postižením.
Seznam odborné literatury
CLARIJS, R. (ed.) Non-formal and Informal Education in Europe. Prague : Eaicy, 2005, ISBN 80-239-6092-x.
HOFBAUER, B. Děti, mládež a volný čas. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-927-5.
NĚMEC, J. et. al. Kapitoly ze sociální pedagogiky a pedagogiky volného času. Brno : Paido, 2003. ISBN 80-7315-012-3.
PÁVKOVÁ, J. et al. Pedagogika volného času: teorie, praxe a perspektivy výchovy mimo vyučování a zařízení volného času. 2. vyd. Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7178-569-5.
POTMĚŠIL, M. Úvodní stati k výchově a vzdělávání sluchově postižených. Praha : Fortuna, 1999. ISBN 80-7168-744-8.
SLÍŽKOVÁ, L. Výchova dětí se sluchovým postižením: Trávení volného času sluchově postižených dětí. [Závěrečná práce] Praha : PedF UK, 2003.
SPOUSTA, V. et al. Kapitoly z pedagogiky volného času. Brno : Masarykova Univerzita, 1996a. ISBN 80-210-1274-9.
SPOUSTA, V. et al. Metody a formy výchovy ve volném čase. Brno : Masarykova Univerzita, 1996b. ISBN 80-210-1275-7.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK