Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Identita nedoslýchavých lidí
Název práce v češtině: Identita nedoslýchavých lidí
Název v anglickém jazyce: The identity of hard of hearing people
Klíčová slova: identita, nedoslýchavost, komunikace, integrace, inkluze, jazyk
Klíčová slova anglicky: identity, hard of hearing, communication, integration, inclusion, language
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Vedoucí / školitel: Mgr. Radka Zbořilová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.09.2012
Datum zadání: 05.09.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.08.2014
Datum a čas obhajoby: 17.06.2015 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Na základě domácí a zahraniční odborné literatury vymezit pojem identita, charakterizovat a klasifikovat faktory ovlivňující identitu člověka – nejdříve obecně, následně u nedoslýchavých osob.
2. Charakterizovat jednotlivá konkrétní období významná pro identifikaci nedoslýchavých osob.
3. Popsat faktory ovlivňující identitu nedoslýchavých osob v jednotlivých vybraných fázích ontogenetického vývoje.
4. Provést výzkumné šetření, které by potvrdilo/vyvrátilo faktory popsané v odborné literatuře a které by tyto faktory případně doplnilo.
5. Na základě výzkumného šetření porovnat vnímání identity (a faktorů, které ji ovlivňují) u skupiny nedoslýchavých osob na ZŠ, SŠ, VŠ, případně u starších osob.
6. Pokusit se o shrnující kapitolu, ve které by byly zjištěné informace propojeny s doporučeními, která by navrhovala, jak minimalizovat negativní faktory a jak podporovat zdravý vývoj identity nedoslýchavého jedince.
Seznam odborné literatury
· BOGNEROVÁ, Pavla. Identita nedoslýchavých a jejich přijetí do komunity Neslyšících. Brno, 2011. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/189697/pedf_m/DP_-_3.12.2011_-_Bognerova.doc. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Vedoucí práce PhDr. Radka Horáková, Ph.D.
· DARBY, Ed. by George Taylor and Anne. Deaf Identities. Coleford, Gloucestershire: Douglas McLean, 2003. ISBN 09-462-5253-X.
· HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2009, 286 s. Pedagogická praxe. ISBN 978-807-3676-285.
· CHRÁSKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu: základy kvantitativního výzkumu. Vydání 1. Praha: Grada Publishing, 2007, 265 s. ISBN 978-80-247-1369-4.
· ISRAELITE, N.; OWER, J.; GOLDSTEIN, G.: Hard-of-Hearing Adolescents and Identity Construction: Influences of School Experiences, Peers, and Teachers. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 2002, č. 7, s. 134-148.
· PROCHÁZKOVÁ, Věra, VYSUČEK, Petr. Jak komunikovat s neslyšícím klientem?. 2. vyd. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí, 2007, 28 s. ISBN 978-80-86991-18-4.
· PROCHÁZKOVÁ, Věra. Identita - jak ji prožívají nedoslýchaví lidé. InfoZpravodaj. 2006, roč. 14, č. 2. Dostupné z:http://ruce.cz/clanky/123-identita-jak-ji-prozivaji-nedoslychavi-lide
· PROCHÁZKOVÁ, Věra. Identita a osobnost člověka. InfoZpravodaj. 2006, roč. 14, č. 1, s. 20. Dostupné z:http://ruce.cz/clanky/964-identita-a-osobnost-cloveka
· PROCHÁZKOVÁ, Věra. Proč je důležitý kontakt s dospělým neslyšícím. InfoZpravodaj. 2005, roč. 13, č. 2, s. 17. Dostupné z:http://ruce.cz/clanky/136-proc-je-dulezity-kontakt-s-dospelymi-neslysicimi
· VÁGNEROVÁ, Marie, HADJ-MOUSSOVÁ, Zuzana, ŠTECH, Stanislav. Psychologie handicapu. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2000, 230 s. ISBN 80-718-4929-4.
· VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie II.: dospělost a stáří. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2007, 461 s. ISBN 978-80-246-1318-5.
· VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2005, 467 s. ISBN 80-246-0956-8.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK