Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Základy trestní odpovědnosti právnických osob
Název práce v češtině: Základy trestní odpovědnosti právnických osob
Název v anglickém jazyce: Foundation of criminal liability of legal entities
Klíčová slova: trestní právo, trestní odpovědnost, právnická osoba, ZTOPO
Klíčová slova anglicky: criminal law, criminal liability, legal entity, ZTOPO
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.07.2014
Datum zadání: 22.07.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.07.2015
Datum a čas obhajoby: 01.07.2015 09:00
Místo konání obhajoby: místnost č. 309
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:12.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 01.07.2015
Oponenti: JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Předmětem této diplomové práce jsou vybrané hmotněprávní aspekty trestní odpovědnosti právnických osob, která byla do českého právního řádu zavedena zákonem č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen „ZTOPO“), jenž nabyl účinnosti dne 1. ledna 2012. Zakotvení institutu trestní odpovědnosti právnických osob představuje pro české trestní právo významný mezník, k němuž se český zákonodárce odhodlal zejména pod tíhou mezinárodních závazků a skutečnosti, že narůstající trestná činnost je v poslední době často páchána právě právnickými osobami. Cílem předkládané diplomové práce je rozbor pozitivní právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob s přihlédnutím ke kladům a záporům účinné právní úpravy. Jde však především o rozbor těch hmotněprávních ustanovení ZTOPO (s výjimkou úpravy sankcionování právnických osob), které jsou (nejen) odbornou veřejností vnímány přinejmenším jako problematické. Diplomová práce je členěna do tří částí. První část se zaměřuje na historický exkurz s mezinárodním přesahem spolu s posouzením argumentů pro a proti zavedení trestní odpovědnosti právnických osob, dále na možné koncepce odpovědnosti právnických osob a na legislativní proces týkající se trestní odpovědnosti právnických osob na území České republiky. Součástí první části je i pojednání o nových zásadách trestního práva hmotného, jejichž začleněním došlo v českém trestním právu k významným změnám. Druhá část se věnuje ZTOPO jako takovému, a proto je nedůležitější částí diplomové práce. Zaměřuje se především na působnost ZTOPO, předpoklady trestní odpovědnosti právnické osoby spočívající ve zkoumání otázek týkajících se přičitatelnosti trestného činu právnické osobě a možnosti vyvinění právnické osoby pomocí tzv. compliance opatření. Pozornost je věnována i přechodu trestní odpovědnosti právnické osoby na její právní nástupce a možnosti zániku trestní odpovědnosti právnické osoby. Závěrem jsou zmíněny nedostatky účinné právní úpravy a návrhy de lege ferenda, které by mohly přispět ke zkvalitnění současné právní úpravy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The chosen substantive legal issues of the criminal liability of legal entities that was incorporated into the Czech legal order by the Act No. 418/2011 Sb., Act on Criminal Liability of Legal Entities and Proceedings Against Them (hereinafter as „the Act“) that came into force on January 1, 2012 are the subject matter of this thesis. The burden of international commitments and the fact that increasing criminal activities have recently been committed by legal entities led the Czech legislator to adopt the criminal liability of legal entities which represents a great milestone for the Czech criminal law. The aim of this thesis is to analyze the positive legal regulation of the criminal liability of legal entities whilst taking into consideration the strengths and weaknesses of the effective legal regulation. Especially it deals with the analysis of the particular substantive provision of the Act (except for provisions regarding the sanctioning of the legal entities) which are (not only) by the experts considered to be at least disputable. This thesis is divided into three parts. The first part is concentrated on historical elements with international aspects together with consideration of arguments for and against introduction of criminal liability of legal entities. Furthermore, the first part is concentrated on possible concepts of criminal liability of legal entities and on legislative procedure regarding the criminal liability of legal entities in the Czech Republic. Moreover, the first part deals with new principles of the substantive criminal law which have brought significant changes into the Czech legal system. The second part of the thesis deals with the Act as such and therefore it is the most important part of the thesis. Particularly, it focuses on the scope of the Act, preconditions of the criminal liability of legal entities consisting of examination of issues regarding imputability and the possibility of exculpation by virtue of compliance measures. The attention is also paid to the transition of the criminal liability of legal entity on its legal successors and the possibility of disappearance of the criminal liability of legal entity. Finally, the deficiencies of the Act and de lege ferenda suggestions, which could contribute to improvement of the current legal regulation, are mentioned.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK