Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Reprezentace sametové revoluce a kulturních změn v populární kultuře
Název práce v češtině: Reprezentace sametové revoluce a kulturních změn v populární kultuře
Název v anglickém jazyce: Representation of The Velvet Revolution and Culture Changes in Popular Culture
Klíčová slova: kolektivní paměť, kulturní změna, reprezentace, sémiotika
Klíčová slova anglicky: Collective Memory, Cultural Change, Representation, Semiotics
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.08.2014
Datum zadání: 25.08.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.08.2014
Datum a čas obhajoby: 08.09.2015 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.08.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:16.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Petr Janeček, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Předmětem práce bude teoreticko-empirická analýza způsobu mediální a sociální konstrukce minulosti v současné populární kultuře s konkrétním zaměřením na události sametové revoluce jako na důležitý milník novodobé historie, který vyvolal řadu kulturních změn v české společnosti. Cílem práce bude popsat a identifikovat narační postupy v seriálu České televize Vyprávěj a semiotickým rozborem určit význam symboliky, která slouží k utváření kolektivního vědomí. Předmětem analýzy bude čtvrtá série seriálu, která se odehravá na pozadí revolučních změn. Teoretická a metodologická východiska práce budou tvořit vybrané poznatky a koncepce sémiotiky a sociologie. Empirická část práce pak bude založena na obsahové a sémiotické analýze.
Seznam odborné literatury
Andrews, M., Squire, C., & Tamboukou, M. (2008). Doing narrative research. (x, 159 s.) Los Angeles: SAGE.
Barthes, Roland. (2004) Mytologie. (2. vyd. v českém jazyce, 170 s.) Praha: Dokořán.
Berger, L., Peter, Luckmann, Thomas. (1999) Sociální konstrukce reality. (1. vyd., 214 s.) Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.
Boje, D. (2001). Narrative methods for organizational and communication research. (1st ed., 152 s.) London: Sage.
Burr, V. (2003). Social constructionism. (2nd ed., 229 s.) London: Routledge.
Černý, Jiří. (2004) Sémiotika. (Vyd. 1., 363 s.) Praha: Portál.
Danesi, M. (2002). Understanding media semiotics. (x, 253 s.) London: Arnold
Doubravová, Jarmila. (2008) Sémiotika v teorii a praxi. (Vyd. 2., 160s.) Praha: Portál.
Halbwachs, M., Namer, G., & Jaisson, M. (2009). Kolektivní paměť. (Vyd.1., 290 s.) Praha: Slon.
Jirák, Jan, Kopplová, Barbora. (2007) Média a společnost: stručný úvod do studia médií a mediální komunikace. (Vyd.2, 206 s.) Praha: Portál.
Kalinová, L. (2012). Konec nadějím a nová očekávání: k dějinám české společnosti 1969–1993. (Vyd. 1., 396 s.) Praha: Academia.
Kress, G., & Van Leeuwen, T. (2006). Reading images: the grammar of visual design. (2nd ed., xv, 291 s.) London: Routledge.
Pacner, K. (1997). Osudové okamžiky Československa. (1. vyd., 719 s.) Praha: Themis.
Prudký, Libor. (2010) Tehdy a teď: česká společnost po 20 letech : reflexe očekávání a naplňování vývoje společnosti ČR mezi roky 1989 až 2009 očima sociálních vědců. (Vyd.1., 165 s.) Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK