Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Časopis Praha v letech 1970-1979
Název práce v češtině: Časopis Praha v letech 1970-1979
Název v anglickém jazyce: Magazine Prague in 1970-1979
Klíčová slova: Praha, regionální tisk, pražský národní výbor, normalizace, časopis Praha, měsíčník, oficiální periodika
Klíčová slova anglicky: Prague, regional press, Prague National Committee, normalization, magazine Praha, monthly magazine, official periodicals
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.07.2014
Datum zadání: 18.07.2014
Datum a čas obhajoby: 21.06.2017 08:30
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2017
Oponenti: prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
ADAM, Jan a kol. Osobnosti - Česko: Ottův slovník. Praha: Ottovo nakladatelství, 2008. 823 s. ISBN 978-80-7360-796-8.
BALAJKA, Petr, ed. Encyklopedie českých a slovenských fotografů. Praha: ASCO, 1993. 451 s. ISBN 80-85377-99-3.
BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK, a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 439 s. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3028-8.
BĚLINA, Pavel a kol. Dějiny Prahy. II., Od sloučení pražských měst v roce 1784 do současnosti. Vyd. 1. Praha: Paseka, 1998. 565 s. ISBN 80-7185-144-2.
BENČÍK, Antonín a Václav KURAL. Intervence. In: KURAL, Václav a kol. Československo roku 1968: 1. díl: obrodný proces. VII. kapitola. Praha: Parta, 1993. 207 s. ISBN 80-901-3377-0. s. 141–196.
ČECHÁK, Vladimír. Vývoj veřejné správy v Československu a České republice (1945-2004). Praha: Eupress, 2004. 262 s. ISBN 80-86754-22-7.
ČERNÁ, Marie. Náš nepřítel oportunista. Prověrky roku 1970 v Československu. In: ČERNÁ, Marie a Jaroslav CUHRA. Prověrky a jejich místo v komunistickém vládnutí: Československo 1948-1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2012. 139 s. Česká společnost po roce 1945. ISBN 978-80-7285-157-7. s. 72–93.
ČERNÁ, Marie a Jaroslav CUHRA. Prověrky v komunistickém Československu: Několik obecných poznámek. In: ČERNÁ, Marie a Jaroslav CUHRA. Prověrky a jejich místo v komunistickém vládnutí: Československo 1948-1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2012. 139 s. Česká společnost po roce 1945. ISBN 978-80-7285-157-7. s. 8–11.
ČERNÝ, Jiří a Jan HOLEŠ. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 1. vyd. Praha: Libri, 2008. 739 s. ISBN 978-80-7277-369-5.
FELCMAN, Ondřej. Počátky ostré etapy normalizace. In: BÁRTA, Miloš a kol. Československo roku 1968: 2. díl: počátky normalizace. II. kapitola. Praha: Parta, 1993. 134 s. ISBN 80-901337-8-9. s. 51–81.
HALADA, Jan. Encyklopedie českých nakladatelství 1949-2006. 1. vyd. Praha: Libri, 2007. 378 s. ISBN 978-80-7277-165-3.
HLEDÍKOVÁ, Zdeňka, Jan JANÁK a Jan DOBEŠ. Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po současnost. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2007. 570 s. ISBN 978-80-7106-906-5.
CHURAŇ, Milan a kol. Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století. I. díl, A-M. 2., rozš. vyd. Praha: Libri, 1998. 467 s. ISBN 80-859-8344-3.
JANÁČEK, František a Jan MORAVEC. Leden 1968 a spor o jeho smysl. In: KURAL, Václav a kol. Československo roku 1968: 1. díl: obrodný proces. IV. kapitola. Praha: Parta, 1993. 207 s. ISBN 80-901-3377-0. s. 27–61.
JANOUŠEK, Pavel, ed. Slovník českých spisovatelů od roku 1945, Díl 1, A-L. Vyd. 1. Praha: Brána, 1995. 549 s. ISBN 80-85946-16-5.
JANOUŠEK, Pavel, ed. Slovník českých spisovatelů od roku 1945, Díl 2, M-Ž. Vyd. 1. Praha: Brána, 1998. 791 s. ISBN 80-7243-014-9.
KALINOVÁ, Lenka. Dělníci v normalizaci. Dělnictvo a sociální stát v Československu. In: TŮMA, Oldřich a Tomáš VILÍMEK (eds). Česká společnost v 70. a 80. letech: sociální a ekonomické aspekty. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2012. 288 s. Česká společnost po roce 1945; sv. 11. ISBN 978-80-7285-162-1. s. 7–62.
KAPLAN, Karel. Československo v letech 1967–1969. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1993. 81 s. Odborná literatura pro učitele. ISBN 80-04-26142-6.
KONČELÍK, Jakub. Mediální politika a srpen 1968; zřízení Úřadu pro tisk a informace jako služba Moskevskému protokolu. In: MAGÁL, S. - MISTRÍK, M. - SOLÍK, M., ed. Masmediálna komunikácia a realita II : mediálne kompetencie : médiá a politika : mediálna fikcia. 1. vyd. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2009, s. 203-219. ISBN 978-80-8105-125-8.
KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 310 s. ISBN 978-80-7367-698-8.
KUBÁSKOVÁ, Eva. Kdy zemřeli...?: přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1986-1990 s doplňky za předchozí léta; Část 1, A-J. Praha: Národní knihovna České republiky, 1994. 155 s. ISBN 80-705-0169-3.
KURAL, Václav. Historické zázemí československé reformy 1968. In: KURAL, Václav a kol. Československo roku 1968: 1. díl: obrodný proces. I. kapitola. Praha: Parta, 1993. 207 s. ISBN 80-901-3377-0. s. 7–12.
LEDVINKA, Václav. Od lidové demokracie k totalitě. In: LEDVINKA, Václav a Jiří PEŠEK. Praha. Praha: Lidové noviny, 2010. 819 s. Dějiny českých měst. ISBN 80-710-6320-7. s. 631–688.
LEDVINKA, Václav. Purkmistři, starostové a primátoři sjednocené Prahy. Ludvík Černý. Listy hlavního města Prahy. 2010, č. 8. ISSN neuvedeno. s. 7.
LEDVINKA, Václav. Purkmistři, starostové a primátoři sjednocené Prahy. Zdeněk Zuska. Listy hlavního města Prahy. 2010, č. 9. ISSN neuvedeno. s. 7.
MALÁ, Alena, ed. Slovník českých a slovenských výtvarných umělců: 1950-2002; [Díl] 9. Ml-Nou. Vyd. 1, Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 2002. 341 s.
ISBN 80-86171-14-0.
MALÁ, Alena, ed. Slovník českých a slovenských výtvarných umělců: 1950-2002; [Díl] 10. Nov-Pat. Vyd. 1, Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 2002. 359 s.
ISBN 80-86171-15-9.
MALÁ, Alena, ed. Slovník českých a slovenských výtvarných umělců: 1950-2006; [Díl] 17. Šte-Tich. Vyd. 1, Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 2006. 338 s.
ISBN 80-86171-27-2.
MAŇÁK, Jiří. Čistky v Komunistické straně Československa v letech 1969-1970. Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 1997. 127 s. ISBN 80-852-7059-5.
MATES, Pavel. Kapitoly z historie české veřejné správy v letech 1848-1989. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1996. 66 s. ISBN 80-707-9846-7.
OTÁHAL, Milan. Normalizace 1969-1989: Příspěvek ke stavu bádání. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002. 105 s. ISBN 80-7285-011-3.
OTÁHAL, Milan. O vztahu společnosti k normalizačnímu vedení. In: TŮMA, Oldřich a Tomáš VILÍMEK (eds). Česká společnost v 70. a 80. letech: sociální a ekonomické aspekty. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2012. 288 s. Česká společnost po roce 1945; sv. 11. ISBN 978-80-7285-162-1. s. 247–284.
OTÁHAL, Milan. První fáze opozice proti takzvané normalizaci (1969–72). In: MANDLER, Emanuel. Dvě desetiletí před listopadem 89: sborník. Praha: Maxdorf, 1993. Historia nova. sv. 3. 109 s. ISBN 80-858-0009-8. s. 11–33.
OTÁHAL, Milan, Alena NOSKOVÁ a Karel BOLOMSKÝ. Svědectví o duchovním útlaku, 1969-1970: dokumenty: "normalizace" v kultuře, umění, vědě, školství a masových sdělovacích prostředcích. Vyd. 1. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v nakl. Maxdorf, 1993, 148 s. ISBN 80-858-0014-4.
PALOUŠ, Martin. Poznámky ke generačním sporům v Chartě 77 v druhé polovině osmdesátých let. In: MANDLER, Emanuel. Dvě desetiletí před listopadem 89: sborník. Praha: Maxdorf, 1993. Historia nova, sv. 3. 109 s. ISBN 80-858-0009-8. s. 35–44.
PRŮCHA, Václav. Podmínky a základní rysy hospodářského vývoje. In: PRŮCHA, Václav. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918–1992. Brno: Doplněk, 2009. 1002 s. ISBN 978-80-7239-228-5. s. 659–668.
RATAJOVÁ, Jana a Jan RATAJ. Období „lidové správy“ v Praze v letech 1945–1989. In: Osm století pražské samosprávy: výstava o vývoji pražské městské správy od 13. století do roku 2000, Clam-Gallasův palác 4. května - 6. července 2000: průvodce výstavou. Vyd. 1. LEDVINKA, Václav (ed.). Praha: Skriptorium, 2000. 175 s. ISBN 80-861-9716-6. s. 85–87.
ŠIMEČKA, Milan. Obnovení pořádku. Brno: Atlantis, 1990. 208 s. ISBN 80-7108-002-0.
ŠKODA, Václav. Národní výbory: základní orgány jednotné státní moci v ČSSR. Praha: Svoboda, 1975. 256 s. ISBN neuvedeno.

Předběžná náplň práce
Magisterská práce se zaměřuje na vývoj a obsah časopisu Praha, který v letech 1970–1991 vydával pražský národní výbor, podrobně analyzuje prvních deset ročníků tohoto měsíčníku. Pro hlubší pochopení je vývoj periodika zasazen do kontextu společenského a politického dění v 70. letech v Československu a přibližuje i mediální prostředí této doby.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This master’s thesis focuses on the development and contents of the magazine Praha (Prague), which was published from 1970–1991 by the Prague National Committee; the thesis provides a detailed analysis of the first ten years of the monthly magazine. For greater depth of understanding the development of the periodical is placed into the context of the social and political atmosphere of Czechoslovakia in the 1970s as well as the media environment of the time.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK