Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Chování fotbalových fanoušků-mediální obraz a jeho protipóly
Název práce v češtině: Chování fotbalových fanoušků-mediální obraz a jeho protipóly
Název v anglickém jazyce: Behaviour of the football fans-media image and its counterparts
Klíčová slova: Fotbal, fanoušci, média, chování, vliv, protipóly
Klíčová slova anglicky: Football, fans, media, behavior, influence, counterparts
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: Mgr. Robert Záruba
Řešitel: Mgr. Tomáš Fiala - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.07.2014
Datum zadání: 17.07.2014
Datum a čas obhajoby: 17.06.2015 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:15.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2015
Oponenti: Mgr. Ondřej Trunečka
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Práce pojednává o vývoji fotbalových fanoušků pod vlivem médií. Přibližuje, jaké faktory ovlivňují chování fanouška na stadionu i mimo něj a jaké důsledky má jejich činnost. Text vychází z metody zkoumání procesů a interakcí. Základními informačními zdroji jsou kromě letitého pozorování autora a odborné literatury také rozhovory s osobnostmi fotbalové veřejnosti. Mezi ně patří sportovní novináři, funkcionáři klubů a samotní fanoušci. Práce je rozdělena na dvě části. První poskytuje teoretický základ, který popisuje vývoj fotbalových fanoušků po sametové revoluci, nemediální vlivy na chování, a posléze možné důsledky jejich interakcí. Druhá část vychází především z rozhovorů a snaží se odpovědět na výzkumnou otázku, zda média hrají zásadní roli ve vývoji a chování fotbalových fanoušků. V konečném hodnocení autor na základě svých poznatků, kromě jejího zodpovězení, nabídne možnosti dalšího vývoje s teorií, jaké faktory mohou k budoucímu chování fanoušků dále přispět.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This work deals with the development of football fans under the influence of the media. Approaching, what factors affect the behavior of fans at the stadium and beyond and what are the consequences of their actions. Thesis is based on the methods of investigation of processes and interactions. Basic sources of information in addition to the observation of the author and literature are interviews with personalities from the football society. These include sports journalists, club officials and fans themselves. The work is divided into two parts. The first provides a theoretical basis, which describes the development of football fans after the Velvet Revolution, the non-media effects on behavior and the possible consequences of their interactions. The second part is based primarily on interviews and tries to answer the research question if the media play a crucial role in the development and behavior of football fans. In the final analysis, the author will, based on his knowledge, apart from its answer, offer opportunities for further development, as well as a theory, which factors may contribute to the future behavior of fans.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK