Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Využití konceptu Smíšek systému ve fyzioterapii
Název práce v češtině: Využití konceptu Smíšek systému ve fyzioterapii
Název v anglickém jazyce: The use of the concept Smisek system in physiotherapy
Klíčová slova: Klíčová slova: Fyzioterapie, spirální stabilizace, Smíšek, hluboký stabilizační systém
Klíčová slova anglicky: Keywords : Physiotherapy , spiral stabilization , Merry , deep stabilization system
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Rehabilitační klinika (15-461)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petr Molnár
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.07.2014
Datum zadání: 23.10.2014
Datum a čas obhajoby: 27.05.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:29.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2015
Oponenti: Ludmila Hylmarová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Anotace
Autor: Gabriela Mojová
Instituce: Rehabilitační klinika LF v Hradci Králové
Název práce: Využití konceptu Smíšek systém ve fyzioterapii
Vedoucí práce: Mgr. Petr Molnár
Počet stran: 91
Rok obhajoby: 2015
Klíčová slova: Fyzioterapie, spirální stabilizace, Smíšek, hluboký stabilizační systém
Tato bakalářská práce je zaměřena na využití konceptu Smíšek systém v kinezioterapii
u vertebrogenních onemocnění v oblasti lumbální páteře, které je jedním z nejčastějších
onemocnění páteře. Teoretická část informuje o funkční anatomii, biomechanice a funkci osového
orgánu, o významu hlubokého stabilizačního systému páteře, svalových řetězců, dysbalancích,
pohybových programech a metodice a principu SM systému. V praktické části jsou zpracovány dvě
kazuistiky pacientů s vertebrogenním onemocněním v oblasti bederní páteře. Kazuistiky jsou
rozděleny na vstupní kineziologické vyšetření fyzioterapeuta, krátkodobý terapeutický plán, terapii,
výstupní kineziologické vyšetření fyzioterapeuta.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Anotace
This thesis focuses on the use of the concept Smisek system kinesiotherapy in vertebrogenic disease
in the lumbar spine, which is one of the most common diseases of the spine. Thetheoretical part
deals with the functional anatomy, biomechanics and function ofthespine, pelvis, chest, deep
stabilization of the spine, muscle chain, imbalance, mobility programs and methodology SM
system. The practical part presents two case reports ofpatients with low back disease of the lumbar
spine. Case reports are divided into kinesiology entrance examination physiotherapist, short-term
treatment plan, therapy, kinesiology examination output physiotherapist.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK