Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Analýza techniky a metodiky běhu na lyžích zrakově postižených
Název práce v češtině: Analýza techniky a metodiky běhu na lyžích zrakově postižených
Název v anglickém jazyce: Analysis of the techniques and methodology of cross-country skiing for the visually impaired.
Klíčová slova: zrakové postižení, klasická technika, běh na lyžích
Klíčová slova anglicky: visual impairment, classic technique, cross-country skiing
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sporty v přírodě (51-600400)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Jan Hruša, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.07.2014
Datum zadání: 03.07.2014
Datum a čas obhajoby: 18.09.2015 11:00
Místo konání obhajoby: UD1-1
Datum odevzdání elektronické podoby:25.08.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:25.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2015
Oponenti: PaedDr. Mgr. Jiří Šafránek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studentka bude pravidelně konzultovat průběh tvorby bakalářské práce s vedoucí práce a průběžně bude, od září 2014,předkládat sestavené texty ke kontrole tak, aby bylo možno práci odevzdat a obhájit v zářijovém termínu r. 2015.
Seznam odborné literatury
SOUMAR, L., BOLEK, E. Běh na lyžích. 2., dopl. vyd., Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3966-3
GNAD, T., PSOTOVÁ, D. Běh na lyžích. 1., vyd., Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0995-9
TRNKA, V. Charakteristika a organizace sportu osob se zrakovým postižením v České republice. 1., vyd., Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-1958-3
Předběžná náplň práce
- porovnat a zhodnotit metodiku výuky pohybových dovedností nutných pro běh na lyžích u zdravého a handicapovaného jedince
- teoretická část bude definovat pojem běžeckého lyžování obecně, bude charakterizovat zdravého jedince a klasifikaci zrakového postižení. Dále bude analyzovat metody výuky běhu na lyžích zdravých jedinců i dostupné informace o metodice výuky zrakově postižených.
- v praktické části práce bude provedeno kvalitativní šetření. V úvodu bude uvedena osobní anamnéza vybraných osob – vychází z porovnání pohybových dovedností zdravého a nevidomého jedince, hlavní použitou metodou bude pozorování v terénu
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK