Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Husserlova fenomenologie pozornosti
Název práce v češtině: Husserlova fenomenologie pozornosti
Název v anglickém jazyce: Husserl's phenomenology of attention
Klíčová slova: Husserl, fenomenologie, afekce, pozornost, genetická fenomenologie
Klíčová slova anglicky: Husserl, phenomenology, affection, attention, genetic phenomenology
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.07.2014
Datum zadání: 03.07.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.07.2014
Datum a čas obhajoby: 30.01.2017 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.12.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:03.01.2017
Datum proběhlé obhajoby: 30.01.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomní práce si klade za cíl blíže určit podstatu mnohostranného fenoménu pozornosti (die Aufmerksamkeit), jak se vyskytuje např. ve vnímání, tvůrčím soustředění, v naslouchajícím dialogu, v náboženské sféře jako podstatný prvek modlitby nebo meditace, a jako základ psychického zdraví v kognitivně behaviorální terapii. V prvním přiblížení se tak role pozornosti ukazuje jako klíčová pro plnohodnotný a smysluplný lidský život. Práce se pokusí představit pojem, jenž by byl schopen pojmout mnohovrstevnatost fenoménu pozornosti a vymezit jeho vztahy s fenomény souvisejícími, jako je např. všímavost (die Achtsamkeit), bdělost (die Wachsamkeit) nebo soustředění. Výchozím bodem práce bude představení fenomenologie pozornosti a jejího vztahu s vnímáním, jak ji předkládají klasické práce E. Husserla a M. Merleau-Pontyho. V další části se zaměří na předvedení novějších příspěvků k fenomenologii pozornosti od B. Waldenfelse a N. Depraz a na rozšíření jejího pole za oblast fenomenologie vnímání. Ve třetí části se práce na příkladu modlitby a meditace a na základě příspěvků od B. Caspera a S. Weilové pokusí představit souvislost mezi pozorností a náboženstvím a mezi pozorností a etikou, a odpovědět tak na otázku, zda je tato souvislost fenomenologicky myslitelná.
Seznam odborné literatury
Primární literatura:

E. Husserl, Wahrnehmung und Aufmerksamkeit. Texte aus dem Nachlass (1893–1912), usp. T. Vongehr a R. Giuliani, Dordrecht, Springer 2004.
E. Husserl, Ideje I, přel. A. Rettová a P. Urban, Praha, OIKOYMENH 2004.
E. Husserl, Ideje II, přel. E. Kohák, M. Novák, A. Rettová a P. Urban, Praha, OIKOYMENH 2006.
M. Merleau-Ponty, Fenomenologie vnímání, přel. J. Čapek, Praha, OIKOYMENH 2013.

Sekundární literatura:

On Becoming Aware: A pragmatics of experiencing, ed. N. Depraz, F. J. Varela a P. Vermersch, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins Publishing Company 2003.
Alter, Revue de Phénoménologie, „Attention, 18/2010.
E. Husserl, Phénomenologie de l’attention, Paris, J. Vrin 2009 (Úvod, překlad a poznámky N. Depraz).
B. Waldenfels, Phänomenologie der Aufmerksamkeit, Frankfurt am Main, Suhrkamp 2004.
P. Ricouer, Filosofie vůle I, přel. J. Čapek, Praha, OIKOYMENH 2001.
S. Weil, Attente à Dieu, Paris, Fayard 1966.
S. Weil, La Pesanteur et la grâce, Paris, Pocket 1993.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK