Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Život po odchodu z dětského domova
Název práce v češtině: Život po odchodu z dětského domova
Název v anglickém jazyce: Life after Foster Care
Klíčová slova: Klíčová slova: rodina, dysfunkční rodina, citová deprivace, vztahy, ústavní výchova, náhradní rodinná péče, dětský domov, dům na půl cesty, azylový dům
Klíčová slova anglicky: Key words: family, dysfunctional family, emotional deprivation, relationships, institutional care, foster care, foster care group home, halfway house, shelter
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.07.2014
Datum zadání: 01.07.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.07.2014
Datum a čas obhajoby: 08.06.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2015
Oponenti: PhDr. Jana Procházková
 
 
 
Seznam odborné literatury
Seznam použité literatury
Prameny:
BUBLEOVÁ, Věduna, Jiří KOVAŘÍK a Zdeněk MATĚJČEK. Pozdní následky psychické deprivace a subdeprivace. 1. vyd. Praha: Psychiatrické centrum Praha, 1997. 69 s. ISBN 80-85121-89-1.
FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi. Vyd. 3. Praha: Portál, 2010, 383 s. ISBN 978-80-7367-725-1.
HÁJEK, B., HOFBAUER, B., PÁVKOVÁ, J. Pedagogické ovlivňování volného času.
Současné trendy. Praha: Portál s.r.o., 2008. 239 s. ISBN 978-80-7367-473-1.
KRAUS, B. a kolektiv. Člověk, prostředí, výchova. Brno: Paido, 2001. 200 s. ISBN 80-7315-004-2.
MATĚJČEK, Zdeněk. Dítě a rodina v psychologickém poradenství. 1. Vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. ISBN 80-04-25236-2.
MATĚJČEK, Zdeněk a Zdeněk DYTRYCH. Krizové situace v rodině očima dítěte. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0332-7.
MATĚJČEK, Zdeněk a Zdeněk DYTRYCH. Nevlastní rodiče a nevlastní děti. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 1999, 143 s. ISBN 80-7169-897-0.
MATĚJČEK, Zdeněk, Marie POKORNÁ a Petr KARGER. Rodičům na nejhezčí cestu. 1. Vyd. Jinočany: H&H, 2004. ISBN 80-7319-023-0.
MATĚJČEK, Zdeněk. Výbor z díla. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2005, 445 s. ISBN 80-246-1056-6.
MATOUŠEK, O. Ústavní péče. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999. 159 s. ISBN 80-85850-76-1.
ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem: vývojová psychologie; přepracované vydání. Vyd. 3. Praha: Portál, 2014, 390 s. ISBN 978-80-262-0772-6.
ŠKOVIERA, Albín. Dilemata náhradní výchovy. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-318-5.
ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vyd. 2. Praha: Portál, 2014, 377 s. ISBN 978-80-262-0644-6.
VÁGNEROVÁ, Marie, Ladislav CSÉMY a Jakub MAREK. Bezdomovectví jako alternativní existence mladých lidí. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2013, 339 s. ISBN 978-80-246-2209-5.
VÁGNEROVÁ, Marie. Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Vyd. 1. Praha: Středisko náhradní rodinné péče, 2012, 181 s. ISBN 978-80-87455-14-2.
VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 1999, 444 s. ISBN 80-7178-214-9.
VÁGNEROVÁ, Marie. Základy psychologie. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2004, 356 s. ISBN 80-246-0841-3.
Sekundární literatura:
Pedagogický deník (Dětský domov)
Pedagogický deník (Dům na půl cesty)
Pedagogický deník (Azylový dům)
Slovníky a encyklopedie:
PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Vyd. 7. Praha: Portál, 2013. 395 s. 978-80-262-0403-9.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK