Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Domácí násilí z pohledu sociálních pracovníků
Název práce v češtině: Domácí násilí z pohledu sociálních pracovníků
Název v anglickém jazyce: Domestic violence from the perspective of social workers
Klíčová slova: domácí násilí, oběť domácího násilí, trestněprávní ochrana před domácím násilím
Klíčová slova anglicky: domestic violence, victim of domestic violence, criminal protection from domestic violence
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ivana Nováková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.07.2014
Datum zadání: 17.12.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.12.2015
Datum a čas obhajoby: 06.06.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2016
Oponenti: Mgr. Jana Poláčková
 
 
 
Seznam odborné literatury
1. BUSCOTTE, A. Z pekla ven, žena v domácím násilí. 1. vydání. Brno: Computer Press, 2008, ISBN 978-80-251-1786-6.
2. CANDIGLIOTA, Z. a kol. Jak si počínat v kontaktu s policistou a strážníkem.
1. vydání. Brno: Liga lidských práv. 2010, ISBN 978-80-87414-01-9.
3. ČERMÁK, I. Lidská agrese a její souvislosti. 1. vydání Žďár nad Sázavou:
Fakta, 1999, ISBN 978-80-902-6141-9.
4. ČÍRTKOVÁ, L. Pomoc obětem trestných činů. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2007, ISBN 802- 47-201-42.
5. ČÍRTKOVÁ, L. Moderní psychologie pro právníky. 1. vydání. Praha:
Grada Publishing, 2008, ISBN 978-80-247-2207-8.
6. ČÍRTKOVÁ, L. Sociální práce: Domácí násilí: Fakta a paradoxy. Brno:
Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2006, č. 2.
7. DAVIS, R. Domestic violence: Fact and fallacies. 1. vydání. United States:
Praeger Publisher, 1998, ISBN 0-275-96126-5.
8. DUFKOVÁ, I., ZLÁMAL, J. Domácí násilí se zaměřením na problematiku obětí, Střední policejní škola MV v Praze, Agis 2005, 978-80-239-5686-3.
9. FIALOVÁ, I. Management sociální práce se žáky základní školy II., Agrese a oběti násilí. 1. vydání. Ostrava: Ostravská univerzita. 2005, ISBN 978-80-736-8079-4.
10. KOLMAŠ, M. Domácím násilníkům soudy nařídí léčbu. Praha:
Lidové noviny, 2015, 15. ledna.
11. KRÁLÍČKOVÁ, Z. a kol. Právo proti domácímu násilí. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2011, ISBN 978-80-7400-381-3.
12. LEVOVÁ, D. a kol. Metodika pro práci s cizinci žijícími v České republice,
kteří jsou ohroženi domácím násilím
. 1. vydání. Brno: Spondea, 2010,
ISBN 978-80-254-8499-9.
13. MATOUŠKOVÁ, I. Aplikovaná forenzní psychologie. Praha:
Grada publishing, 2013. ISBN 9788024784229.
14. VANÍČKOVÁ, E. Násilí v rodině. Praha: Univerzita Karlova, 1995,
ISBN 382-180-94.
15. VAVROŇOVÁ, M., PROKOPOVÁ, Z. Intervence v případech domácího násilí. Praha: Rosa, 2003.
16. VARGOVÁ, B., VAVROŃOVÁ, M. Od dobrého úmyslu k dobré spolupráci.
1. vydání. Praha: Rosa, 2006.
17. VARGOVÁ, B. a kol. Partnerské násilí. Praha: Linde, 2007, ISBN 80-86131-76-4.
18. VOŇKOVÁ, J. SPOUSTOVÁ, I. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen.
2. vydání. Praha: PROFEM, o.p.s., 2008, ISBN 978-80-903626-7-3.
19. WALKER, L.E. The battered women. Michigan: Harper & Row, 1979,
ISBN 9780060145828.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK