Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Identita současných Lužických Srbů na příkladu tradičních Velikonočních jízd
Název práce v češtině: Identita současných Lužických Srbů na příkladu tradičních Velikonočních jízd
Název v anglickém jazyce: Identity of present-day Lusatian Sorbs illustrated by the example of the traditional Easter rides.
Klíčová slova: Etnologie, Lužičtí Srbové, Velikonoce, identita
Klíčová slova anglicky: Ethnology, Lusatian Sorbs, Easter, identity
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.07.2014
Datum zadání: 01.07.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.10.2014
Datum a čas obhajoby: 05.09.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Petra Lupták Burzová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Základním tématem práce je problematika asimilace, které čelí Lužičtí Srbové v německojazyčném prostředí, a jejich identity spojené též s tradičními svátky a slavnostmi, jež se v komunitě udržují. V práci bude kladena otázka, zda a na čem je budován pocit odlišnosti této skupiny od německého okolí, jak se tento pocit generačně mění, jaké je soužití s okolními německojazyčnými vesnicemi a německým prostředím obecně. Další výzkumnou otázkou je, jaké mají Lužičtí Srbové podmínky v současném Německu jako původní menšina. Proč se ruší lužickosrbské školy? Jak sami Lužičtí Srbové vnímají svou budoucnost? Na základě dostupné literatury a terénního výzkumu se práce zaměří na detailní rozbor otázek a rozkryje širší souvislosti současného stavu.

Materiál k zodpovězení výzkumných otázek autorka uvede formou případové studie postavené na terénních poznatcích získaných pozorováním a rozhovory uskutečněnými v rámci významného svátku Velikonočních jízd křižáků, kterou komunitně-náboženská pospolitost hluboce prožívá, ale jež je zároveň i podívanou pro široké okolí.
Seznam odborné literatury
ANDERSON, Benedict: Představy společenství: úvahy o původu a šíření nacionalismu, Praha: Karolinum, 2008.
BARTH, Fredrik: Ethnic Groups and Boundaries. The Social Organization of Culture Difference. Bergen: Universitetsforlaget, 1969.
ČERNÝ, Adolf: Lužice a Lužičtí Srbové. Praha: J. Otto, 1912.
ERIKSEN, Thomas: Antropologie multikulturních společností: rozumět identitě. Praha: Triton, 2007.
FRENCL, Alfons: Křižerjo. Budyšin: Domowina, 1992.
GELLNER, Arnošt: Národy a nacionalismus. Praha: Josef Hříbal, 1993.
HENDL, Jan: Kvalitativní výzkum, Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál, 2012.
HOBSBAWM, Eric and Terence RANGER (eds): The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press 1987.
HRABOVÁ, Libuše: Stopy zapomenutého lidu: obraz Polabských Slovanů v historiorafii. České Budějovice: Veduta, 2006.
ŠATAVA, Leoš: Jazyk a identita etnických menšin: možnosti zachování a revitalizace. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009.
ŠATAVA, Leoš: Roviny novodobé lužické a lužickosrbské identity: Lužickosrbské elementy jako společný jmenovatel lužického regionalismu. Studia Ethnologica Pragensia, 2012 (2): 49–53.
VYDRA, František: Tonoucí ostrovy: vyprávění o těch, kteří jsou našimi sousedy. Tišnov: Sursum, 1999.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK