Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv osobnosti ředitele na pedagogické směřování školy a inovace ve vzdělávání
Název práce v češtině: Vliv osobnosti ředitele na pedagogické směřování školy a inovace ve vzdělávání
Název v anglickém jazyce: Influence of personality headmaster on the pedagogical direction of the school and innovation in education
Klíčová slova: ředitel školy, osobnost vedoucího pracovníka, osobnostní analýza, pedagogické směřování školy, inovace, inovace ve vzdělávání
Klíčová slova anglicky: headmaster, personality of executive, analysis of the personality, pedagogical direction of the school, innovation, innovation in education
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jindřich Kitzberger
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.06.2014
Datum zadání: 30.06.2014
Datum a čas obhajoby: 19.05.2015 08:15
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7,Praha 1, M103, multimediální učebna
Datum odevzdání elektronické podoby:09.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (SMG) (OSZD004SM)
Oponenti: PhDr. Jan Voda, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude vypracována na základě schváleného ideového projektu, který byl vypracován studentem a uložen na moodle CŠM.
Student je povinen dodržet stanovený cíl a téma práce a realizovat výzkumný postup v souladu s cílem. V interpretaci získaných dat i při stanovení závěru musí postupovat objektivně, formální stránka a citování literatury bude odpovídat příslušným normám.
Práce musí splňovat kritéria pro bakalářské práce, autor tím dokládá dostatečnou kompetentnost pro další odbornou činnost.
Seznam odborné literatury
BARTÁK, Jan. Od znalostí k inovacím: vaše konkurenční výhoda!. 1. vyd. Praha: Alfa
Nakladatelství, 2008, 190 s. Management studium (Alfa Nakladatelství). ISBN
978-80-87197-03-5.
CHVÁL, Martin a Jiřina NOVOTNÁ. Pedagogický rozvoj školy: [sborník
z konference INOSKOP]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008, 294 s. ISBN 9788073675103.
KOŠTURIAK, Ján. Inovace: vaše konkurenční výhoda!. Vyd. 1. Brno: Computer
Press, 2008, viii, 164 s. ISBN 978-80-251-1929-7.
PRŮCHA, Jan. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Vyd. 1. Praha: Portál,
2001, 139 s. ISBN 80-717-8584-9.
RÝDL, Karel. Inovace školských systémů. Vyd. 1. Praha: Institut sociálních vztahů,
2003, 281 s. ISBN 8086642178.
YOUNG, Michael Dunlop. Innovation and research in education. London: Routledge
& Kegan, 1965, viii, 184 s.
Předběžná náplň práce
Cílem práce je zpracovat příběh ředitele školy od nastoupení do funkce až doposud, popsat inovaci
školy a posoudit vliv osobnosti, postojů a názorů ředitele školy na inovaci školy.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK