Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Historie ošetřovatelských pracovníků v pediatrii
Název práce v češtině: Historie ošetřovatelských pracovníků v pediatrii
Název v anglickém jazyce: History of nursing professionals in pediatrics
Klíčová slova: Historie pediatrie - specializované ústavy - pediatrické léčebny - ošetřovatelství - pediatrické ošetřovatelství - regulace profese
Klíčová slova anglicky: History of pediatrics - specialized institutes - pediatrics hospital - nursing - pediatrics nursing - regulation of the profession
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: Mgr. Magdaléna Špičáková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.05.2015
Datum zadání: 14.03.2016
Datum a čas obhajoby: 05.09.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01821)
Oponenti: Mgr. Miluše Kulhavá
  PhDr. Jana Hocková, MPH, Ph.D.
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je prokázat schopnost písemně formulovat výsledky samostatné odborné práce, prováděné pod dohledem vedoucího práce. Obsah závěrečné práce má odpovídat nárokům kladeným na odborný text. Práce je teoretického charakteru, využívá zejména metod historického výzkumu, tj. zpracování literatury, zejm. časopisecké, ev. studia archiválií či rozhovory s pamětníky. Styl musí být odborný, věcný, stručný a používající přesně definované pojmy, bez gramatických a stylistických chyb. Struktura závěrečné práce odpovídá v podstatě struktuře původního článku.Vypracování práce se řídí Pokyny pro vypracování diplomové práce ÚTPO, Opatřením děkana č. 10/2008 a Pokyny pro napsání práce na závěr bakalářských, magisterských nebo doktorských studií k získání titulu Bc., Mgr. nebo PhD. na 1. lékařské fakultě UK v Praze.
Práce je teoretického charakteru, využívá zejména metod historického výzkumu, tj. zpracování literatury, zejm. časopisecké, ev. studia archiválií či rozhovory s pamětníky.
Seznam odborné literatury
Seznam odborné literatury:

1. POSPÍŠILOVÁ, Eva a Valérie TÓTHOVÁ. Vývoj vybraných ošetřovatelských postupů od nejstarších dob po současnost. 1. vyd. V Praze: Triton, 2014. ISBN 978-80-7387-824-5.

2. SLEZÁKOVÁ, Lenka. Ošetřovatelství v pediatrii. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-3286-2.

3. KUTNOHORSKÁ, Jana. Historie ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-3224-4.

4. CHVÁTALOVÁ, Helena. Ženy, které měnily zdravotnictví 11. Florence, 2010, 6(3). ISSN 1801-464 X.

5. PLEVOVÁ, Ilona a Regina SLOWIK. Vybrané kapitoly z historie ošetřovatelství. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta, 2008. ISBN 978-80-7368-506-5.

6. LUKÁŠ, Josef. Jednoroční studium abiturientů oboru zdravotních sester, dětských sester a porodních asistentek-délka studia, učební plány a osnovy. Věštník ministerstva zdravotnictví, 1957, 5(20). ISSN 0139-9780.

7. NEŠPŮRKOVÁ, Marie, M. BERKOVÁ a Božena ŠABACKÁ. Postavení a role dětské sestry a její další vzdělávání. Československé zdravotnictví, 1971, 19(6). ISSN 0009-0689.
Předběžná náplň práce
Obsahem práce je popis vývoje specifické kategorie ošetřovatelských pracovníků v pediatrii - opatrovníků a jejich přerod v profesi sestry. Součástí bude analýza vývoje jejich profesní přípravy, pracovních podmínek (služebního postavení), kompetencí apod.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The work includes the description of the development of specific categories of nursing stuff in pediatrics - guardians and their transformation in the profession sisters. The analysis will be the development of their professional training , working conditions (seniority), competency, etc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK