Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prevence rizika v oblasti výběru pedagogických pracovníků v MŠ
Název práce v češtině: Prevence rizika v oblasti výběru pedagogických pracovníků v MŠ
Název v anglickém jazyce: Management of risks during recruitment and selection of teaching staff
Klíčová slova: Personalistika, riziko, prevence rizika, přijímací řízení, oslovování a výběr pedagogických pracovníků, pedagogický pracovník, osobnost učitelky MŠ, předškolní vzdělávání
Klíčová slova anglicky: Human resources, risks, risk prevention, recruitment and selection process of teaching staff, teaching staff, preschool teacher personality, preschool education
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.06.2014
Datum zadání: 26.06.2014
Datum a čas obhajoby: 22.05.2015 10:15
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7,Praha 1, M103, multimediální učebna
Datum odevzdání elektronické podoby:10.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (management vzd.) (OSZD005MN)
Oponenti: PhDr. Romana Lisnerová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je vymezení preventivních opatření rizika v oblasti výběru pedagogických pracovníků. Cíl bude naplněn prostřednictvím studia odborné literatury a výzkumným šetřením provedeným mezi vedoucími pracovníky škol a školských zařízeních.
Seznam odborné literatury
Bedrnová, E., Nový, I. a kol.: Psychologie a sociologie řízení
Evangelu, J., E.: Diagnostické metody v personalistice
Koubek, J.: Řízení lidských zdrojů – základy moderní personalistiky
Lhotková, I., Borovec, D., Šikýř, M.: Personalistika v řízení školy
Mikuláštík, M.: Manažerská psychologie
Mužík, J.: Didaktika profesního vzdělávání dospělých
Šikýř, M.: Personalistika pro manažery a personalisty
Předběžná náplň práce
Při práci s lidmi je nejrizikovějším faktorem právě člověk sám. Zvláště v předškolním vzdělávání, kde pedagogický pracovník je vzorem pro nastupující generaci, je třeba pečlivě vybrat právě takové osobnosti, které tím vzorem skutečně být mohou. Nemají být ovšem pouze vzorem, ale také kolegou a týmovým hráčem. Osobnost takového pedagoga musí splňovat kvalifikační, osobnostní i další předpoklady. Proto je jejich oslovování, výběr i následná adaptace jednou z nejdůležitějších a nejtěžších personálních činností. Tato činnost spadá do kompetence vedoucích pracovníků, manažerů či personalistů a jejich odpovědnost je v tomto směru značná. A tak je velmi důležité umět identifikovat, vyhodnocovat a eliminovat možná rizika v průběhu celého přijímacího řízení. Dokázat předcházet těmto rizikům je důležité nejen pro vedoucí pracovníky ve školství. Cílem této práce je stanovit konkrétní preventivní opatření, která vychází z identifikace a vyhodnocení možných rizik při výběru pedagogických pracovníků v předškolním vzdělávání s ohledem na jejich budoucí začlenění do pracovního procesu. Jsou zde zakomponovány způsoby, postupy a zkušenosti vedoucích pracovníků v předškolním vzdělávání, ze kterých vychází následná doporučení pro úspěšný výběr kvalitního platného člena pracovního kolektivu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Human factor creates the greatest risk when working with people. Above all, to give a good example for future generations, it is necessary to select preschool teachers carefully. However, the role teachers play is not only to present a good example for children but to be also a colleague and team worker. Pre-school teachers are required to possess professional and personality competences. Therefore the process of recruitment and selection of teaching staff (followed by their adaptation in preschools) is one of the most important and difficult things in personnel management. Key staff, mangers and personnel officers are in charge of this process. It is highly important to be able to identify, evaluate and eliminate possible risks in the course of all recruitment process. To eliminate such risks is fundamental not only for key staff in education system. The aim of the paper is to define particular measures of prevention arising form identification and evaluation of possible risks during recruitment and selection of teaching staff school education, taking into account their future incorporation into the process of education. This papers reviews ways, procedures and experience of key staff in pre-schools creating background for successful recruitment and selection of useful team members.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK