Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Komunikace České televize na sociálních sítích
Název práce v češtině: Komunikace České televize na sociálních sítích
Název v anglickém jazyce: Communication ov Czech Television on social networks
Klíčová slova: Sociální sítě, sociální media, Facebook, Twitter, Google+, Česká televize
Klíčová slova anglicky: Social networking sites, social media, Facebook, Twitter, Google+, Czech Television
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Vedoucí / školitel: Ing. Miloš Čermák
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.06.2014
Datum zadání: 25.06.2014
Datum a čas obhajoby: 16.06.2017 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6, H108, Hollar - místn. č. 108
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:19.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2017
Oponenti: PhDr. Mgr. Bc. Jan Jirků, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
BEDNÁŘ, Vojtěch. Marketing na sociálních sítích: Prosaďte se na Facebooku a Twitteru. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 9788025133200.

BOYD, danah m. a Nicole B. ELLISON. Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication [online]. 2007, roč. 13, č. 1, s. 210-230 [cit. 2017-05-07]. DOI: 10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x. ISSN 10836101. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x.

HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál, 2008. ISBN 9788073674854.

JACKSON, Linda A. a Jin-Liang WANG. Cultural differences in social networking site use: A comparative study of China and the United States. Computers in Human Behavior [online]. 2013, roč. 29, č. 3, s. 910-921 [cit. 2017-05-07]. DOI: 10.1016/j.chb.2012.11.024. ISSN 07475632. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0747563212003299.

KAPLAN, Andreas M. a Michael HAENLEIN. Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business Horizons [online]. 2010, roč. 53, č. 1, s. 59-68 [cit. 2017-05-07]. DOI: 10.1016/j.bushor.2009.09.003. ISSN 00076813. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0007681309001232.

KATZ, Nancy, David LAZER, Holly ARROW a Noshir CONTRACTOR. Network Theory and Small Groups. Small Group Research [online]. 2004, roč. 35, č. 3, s. 307-332 [cit. 2017-05-07]. DOI: 10.1177/1046496404264941. ISSN 10464964. Dostupné z: http://sgr.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1046496404264941.

MURTHY, Dhiraj. Towards a Sociological Understanding of Social Media: Theorizing Twitter. Sociology [online]. 2012, roč. 46, č. 6, s. 1059-1073 [cit. 2017-05-07]. DOI: 10.1177/0038038511422553. ISSN 00380385. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0038038511422553.

OSVALDOVÁ, Barbora a Alice TEJKALOVÁ, ed. Žurnalistika v informační společnosti: Proměny a perspektivy žurnalistiky v epoše digitálních médií aneb nová média teoreticky i prakticky. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 9788024616841.

OSVALDOVÁ, Barbora a Jan HALADA. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. Praha: Libri, 2007. ISBN 9788072772667.

PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. Praha: Oeconomica, 2010. ISBN 9788024517421.

THELWALL, Mike. Social Network Sites: Users and Uses. Advances in Computers [online]. 2009, s. 19-73 [cit. 2017-05-07]. DOI: 10.1016/S0065-2458(09)01002-X. ISBN 978-0-12-812232-7. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S006524580901002X.

TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. ISBN 9788073676834.
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se zabývá komunikací České televize na sociálních sítích. Jejím cílem je na příkladu České televize analyzovat, jakým způsobem komunikuje na sociálních sítích veřejnoprávní médium. Teoretická část se zabývá definicí a představením sociálních sítí se zaměřením na Facebook, Twitter a Google+. Její součástí je také přehled uživatelsky nejpoužívanějších sociálních sítí a jejich zařazení do kontextu sociálních médií. Metodou výzkumu je kvantitativní a kvalitativní analýza veškerého obsahu, který publikovaly hlavní profily České televize, stanice ČT24 a pořadu Hyde Park Civilizace na sociálních sítích Facebook, Twitter a Google+ v období od 21. 3. 2016 do 3. 4. 2016. Analýza je zároveň doplněná o celkovou interpretaci získaných dat prostřednictvím odpovědí na předem zvolené výzkumné otázky.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor ́s thesis focuses on the communication of Czech Television on social networks. Its goal is to analyse how public media communicate via social networks using the analysis of Czech Television as an example. The theoretical part deals with the definition and introduction of social networks with the focus on Facebook, Twitter and Google+. It also contains an overview of the most popular social networks and places them in context of social media. The method used in this thesis is a quantitative and qualitative analysis of all content, that was published on the main profiles of Czech Television, channel ČT24 and the Hyde Park Civilizace programme on Facebook, Twitter and Google+ between the 21st of March 2016 and the 3rd of April 2016. The analysis is completed by an overall interpretation of the gained data using responses to carefully chosen research questions.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK