Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
A comparison of selected anthropological theories in view of their pragmatic value
Název práce v češtině: Srovnání vybraných antropologických škol z hlediska jejich pragmatické hodnoty
Název v anglickém jazyce: A comparison of selected anthropological theories in view of their pragmatic value
Klíčová slova: strukturální funkcionalismus, Radcliffe-Brown, Evans-Pritchard, Nuerové, interpretativní antropologie, Clifford Geertz, Negara, etnografie, teorie, antropologie, uplatnitelnost teorie
Klíčová slova anglicky: structural functionalism, Radcliffe-Brown, Evans-Pritchard, The Nuer, interpretive anthropology, Clifford Geertz, Negara, ethnography, theory, anthropology, applicability of a theory
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. František Vrhel, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.06.2014
Datum zadání: 24.06.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.07.2014
Datum a čas obhajoby: 06.09.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D., Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce si klade za cíl srovnat několik význačných terénních monografií spadajících do různých antropologických škol, jinými slovy hlásících se k určitému teoretickému zaměření, s programatickými texty, nebo obecněji formulacemi metodologických zásad, těchto škol. Vedle toho je záměrem srovnání monografií mezi sebou, s cílem zjistit, jak dalece se způsoby popisu, případně vysvětlení, studovaných společností mezi monografiemi liší, anebo z opačné strany viděno, do jaké míry se v nich obráží teorie. V pozadí obou větví zkoumání stojí otázka, nakolik si „terén“ vynutí, aby jej antropolog popsal případně i vysvětlil určitým způsobem, a nakolik je antropologův popis závislý (čistě) na předem přijaté a (do jisté míry) apriorní teorii, která by měla antropologa vést či strukturovat jeho pohled na zkoumanou skutečnost. Východiskem práce bude pragmatistické stanovisko, dle nějž význam idejí, v tomto případě teorií předložených různými antropologickými školami, spočívá v tom, jaký pozorovatelný rozdíl přijetí té které teorie obnáší. Z toho důvodu jsou hlavním materiálem srovnávání terénní monografie, nikoli teoretické texty. Pragmatistické hledisko s sebou ve druhém plánu nese též zájem o to, co nám rozličné teorie mohou o kultuře povědět, tedy o to, jakou výpovědní hodnotu výstupy teorie aplikované na konkrétní lidské společenství mají, ať už z hlediska stupně obecnosti, hloubky vysvětlení, či jiných možných benefitů.
Seznam odborné literatury
BARNARD, A. History and Theory in Anthropology. Cambridge 2000.
BARNARD, A. – SPENCER, J.: Encyclopedia of Social and Cultural Anthropolgy,
London and New York 2002.
BIRX, H. J. (ed.): Encyclopedia of Anthropology, London 2006.
BOAS, F.: Race, Language and Culture, Chicago 2012.
BOAS, F.: The Mind of Primitive Man, Westport 1983.
GEERTZ, C.: Interpretace kultur: vybrané eseje, Praha 2000.
GEERTZ, C. – GEERTZ, H.: Kinship in Bali, Chicago 1975.
HARRIS, M.: The Rise of Anthropological Theory, New York 1968.
JAMES, W.: Pragmatismus: nové jméno pro staré způsoby myšlení, Brno 2003.
MALINOWSKI, B.: Argonauts of the Western Pacific: An Account of Native Enterprise and Adventure in the Archipelagoes of Melanesian New Guinea, London 2010.
MALINOWSKI, B.: A Scientific Theory of Culture and Other Essays, New York 1960.
MOORE, J. D.: Visions of Culture – An Introduction to Anthropological Theories and
Theorists, 3rd editon, Plymouth 2009.
LEACH, E. R.: Rethinking anthropology, London 1966.
LEACH, E. R.: Political Systems of Highland Burma: A Study of Kachin Social Structure, London 1973.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK