Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komplexnost a návaznost sociálních služeb pro jedince se zdravotním postižením
Název práce v češtině: Komplexnost a návaznost sociálních služeb pro jedince se zdravotním postižením
Název v anglickém jazyce: Comprehensiveness and Continuity of Services for Individuals with Disabilities
Klíčová slova: Klíčová slova: zdravotní postižení, mentální retardace, sociální služby, komplexnost, návaznost, dostupnost
Klíčová slova anglicky: Keywords: disability, mental retardation, social services, comprehensiveness, continuity, availability
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.06.2014
Datum zadání: 23.06.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.01.2015
Datum a čas obhajoby: 17.06.2015 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem diplomové práce je zmapovat potřeby osob se zdravotním postižením, se zaměřením na osoby s mentální retardací, od jejich narození až po ukončení jejich života a také množství, rozmanitost a kvalitu sociálních služeb s důrazem na jejich návaznost a komplexnost v bývalém okresním městě Rychnov nad Kněžnou. V práci se rovněž zaměřím na úskalí a potřeby rodiny, do které se dítě se zdravotním postižením narodí a také množství podpory a péče, které se jí v minulosti dostávalo a dostává do současnosti. Poukáži také na nesnáze spojené s dostupností sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením a jejich rodiny žijící ve vesnici vzdálené minimálně 20 km od okresního nebo krajského města.
Ve druhé, praktické části realizuji empirické šetření, realizované polostrukturovanými rozhovory s rodinami dětí se zdravotním postižením, kdy část z nich bude z okresního města nebo blízkého okolí a druhá část z více izolované části Rychnovska.
Seznam odborné literatury
Literatura:

DISMAN, Miroslav, 2002. Jak se vyrábí sociologická znalost. 3. vyd. Karolinum, 2002. ISBN 978-80-246-0139-7

CHVÁTALOVÁ, Helena, 2001. Jak se žije dětem s postižením : problematika pěti typů zdravotních postižení. 1. vyd. Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7178-588-1

MATOUŠEK, Oldřich. 2007. Sociální služby : legislativa, ekonomika, plánování, hodnocení. 1. vyd. Praha: Portál 2007. IBSN 978-80-7367-310-9

ŠVARCOVÁ, Iva. 2000. Mentální retardace. 1. vyd. Praha : Portál, 2000. 184 s. ISBN 80-7178-506-7.

Plánování rozvoje sociálních služeb města a regionu Rychnov nad Kněžnou. [online]. Dostupné z WWW: http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CC4QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.synkov-slemeno.cz%2Fword%2Fplan.doc&ei=IDxvVLSRD42qPIi3gJgM&usg=AFQjCNGNfs3ruUVR8B2NOidM7SXW9cu7pA&bvm=bv.80185997,d.ZWU

Mental health care for people with mental retardation : global prespective. [online]. Dostupné z WWW: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1489845/

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK