Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Atletika pro sportovce s amputací dolní končetiny
Název práce v češtině: Atletika pro sportovce s amputací dolní končetiny
Název v anglickém jazyce: Athletics for athletes with lower extremity amputations
Klíčová slova: amputace, amputace dolní končetiny, protézy, protézy dolních končetin, rehabilitace, protetické vybavení, sport
Klíčová slova anglicky: amputation, amputation of lower limbs, prostheses, leg prosthesis, physiotherapy, prosthetic equipment, sport
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.06.2014
Datum zadání: 20.06.2014
Datum a čas obhajoby: 25.01.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.12.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:08.12.2015
Datum proběhlé obhajoby: 25.01.2016
Oponenti: PhDr. Mgr. Rudolf Půlpán
 
 
 
Konzultanti: Bc. Jan Šnytr
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá problematikou protetických pomůcek u atletických sportovců s amputací dolní končetiny. Cílem práce je vytvořit ucelené a názorné shrnutí poznatků z oboru ortopedické protetiky. V teoretické části je použit kvalitativní výzkum metody sběru dat z dostupných dokumentů, zejména odborných článků, časopisů a publikací zabývající se danou problematikou. Získané poznatky jsou využity pro sestavení literární rešerše. V deskriptivně-analytické části práce je použita metoda analýzy, konkrétně analýzy protetických pomůcek. V práci jsou využity poznatky z výzkumných studií zaměřených na stabilitu postižených jedinců s amputací dolní končetiny. Ze všech uvedených studií je patrné, že postižení jsou mnohem více závislí na dalším smyslovém vnímání okolního prostředí, než zdraví jedinci a na konstrukci konkrétní protézy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor's thesis deals with prosthetic devices for athletic athletes with lower extremity amputations. The aim is to create a comprehensive and illustrative summary of findings from the field of prosthetics. The theoretical part is used qualitative research methods of collecting data from the available documents, including technical articles, journals and publications on this issue. The knowledge gained is used for the preparation of a literature review. The descriptive and analytical part, the method of analysis, namely, analysis of prosthetic devices. The paper used knowledge from research studies on the stability of affected individuals with lower extremity amputations. Of all the above studies it is clear that the impairment is much more dependent on other sensory perception of the environment than the healthy individuals and the design of the particular prosthesis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK