Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Likvidace Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
Název práce v češtině: Likvidace Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
Název v anglickém jazyce: Dissolution of the Law Faculty of the Masaryk University in Brno
Klíčová slova: likvidace, vysokoškolský zákon, akademická svoboda, kádrový posudek, Československá akademie věd
Klíčová slova anglicky: dissolution, Higher Education Act, academic freedom, cadre assessment , The Czechoslovak Acadamy of Sciences
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.06.2014
Datum zadání: 19.06.2014
Datum a čas obhajoby: 02.09.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce pojednává o likvidaci Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (dále PF MU), která proběhla po skončení školního roku 1949/1950. O jejím zrušení bylo definitivně rozhodnuto výnosem nového vysokoškolského zákona z 18. května 1950 (č. 58/1950 Sb.), který zároveň na území Československa zcela likvidoval tradiční akademické svobody. Komunisté tento krok zdůvodnili tím, že v novém socialistickém státě již nebude tolika právníků potřeba. Studium práv se pak soustředilo pouze do Prahy a Bratislavy.
Již po únorovém převratu ve prospěch komunistické strany a nástupu nového totalitního zřízení v roce 1948 došlo na PF MU k nucenému odchodu některých pedagogů, kteří byli díky své minulosti novému režimu nepohodlní. Ti, kteří směli zůstat, pokračovali ještě dva roky ve své pedagogické činnosti. Po uzavření PF MU však již ani těmto profesorům, o kterých pojednává druhá část této práce, nebylo umožněno pokračovat ve svém životním poslání. Většina z nich posléze našla uplatnění v ústavech Akademie věd ČSR.
PF MU byla nakonec uzavřena dlouhých devatenáct let.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This diploma thesis explores the dissolution of the Law Faculty of the Masaryk University in Brno, which took place after the 1949/1950 academic year. The cancellation of the faculty was finalized by the new Higher Education Act no. 58/1950 Coll., which was passed on May 18, 1950. The act also ruined all traditional academic freedoms in the Czechoslovakia. The Communists claimed that there is no need to have so many lawyers in the new socialistic country. Therefore the legal studies remained only in Prague and Bratislava.
Several faculty members were dismissed from the Law Faculty of the Masaryk University right after the overturn in 1948 due to their activity during the previous regime. Those who remained could stay at the university only for two more years. However, after the cancellation of the faculty even those professors were not allowed to pursue their life mission. A majority of them ended up working in the Academy of Sciences.
The Law Faculty of the Masaryk University remained cancelled for 19 years.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK