Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Rozvoj komunikačních dovedností sociálních pracovníků
Název práce v češtině: Rozvoj komunikačních dovedností sociálních pracovníků
Název v anglickém jazyce: The Developing of the Communication Skills of Social Workers
Klíčová slova: komunikace, sociální práce, zdravotně-sociální práce, rozhovor, vzdělávání, sebereflexe, supervize
Klíčová slova anglicky: communication, social work, health social work, conversation, education, self-reflection, supervision
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Olga Havránková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.06.2014
Datum zadání: 19.06.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.07.2014
Datum a čas obhajoby: 02.02.2017 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.01.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:03.01.2017
Datum proběhlé obhajoby: 02.02.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se zabývá tématem rozvoje komunikačních dovedností v praxi sociálních pracovníků. Popisuje význam a důležitost kvalitní komunikace při práci sociálních pracovníků s pacienty v nemocnicích při řešení jejich problémů. Zabývá se možnostmi sebevzdělávání v této oblasti po skončení institucionalizovaného studia, mírou motivace pracovníků k sebereflexi a rozvoji v komunikačních dovednostech. Práce má za cíl zmapovat příležitosti k dalšímu vzdělávání se v oblasti komunikace formou kurzů, školení, výcviků, přednášek. Práce se skládá z teoretické a empirické části. V teoretické části pojednává o významu komunikace, o kompetencích sociálních pracovníků v této oblasti, o možnostech dalšího vzdělávání a nabídce kurzů a vzdělávacích aktivit nabízených sociálním pracovníkům v nemocnicích. V empirické části se zabývá výzkumem mezi sociálními pracovníky v praxi Pražských nemocnic, zabývajících se prací s pacienty. Výzkum bude zjišťovat míru informovanosti o možnostech dalšího vzdělávání, absolvování vzdělávacích aktivit, umožnění dalšího vzdělávání od zaměstnavatelů, motivace a přístup ke zvyšování úrovně komunikace, a vlastní zkušenosti pracovníků z praxe.
Seznam odborné literatury
DeVito, Joseph A.: Základy mezilidské komunikace, Praha, Grada, 2001. ISBN 80-7169-988-8
VYBÍRAL, Z.: Psychologie lidské komunikace. 1. vyd. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-291-2
ÚLEHLA, Ivan.Umění pomáhat: učebnice metod sociální praxe. Vyd. 2., v Sociolog. nakl. vyd. 1. Praha:Sociologickénakladatelství, 1999. Studijní texty (Sociologickénakladatelství). ISBN 80-85850-69-9.
HAVRDOVÁ, Zuzana. Kompetence v praxi sociální práce: metodická příručka pro učitele a supervizory v sociální práci. Praha: Osmium, 1999, 167 s. ISBN 80-902081-8-5.

Zákon č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK