Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tense-aspect-mood marking in Turkish: Case analysis of -ecek/-acak
Název práce v češtině: Vyjadřování času, aspektu a způsobu v turečtině: případová analýza morfému -ecek/-acak
Název v anglickém jazyce: Tense-aspect-mood marking in Turkish: Case analysis of -ecek/-acak
Klíčová slova: čas, aspekt, způsob, turečtina, -ecek/-acak, budoucí čas, prospektiv, epistemická modalita, deontická modalita, konstrukční gramatika
Klíčová slova anglicky: tense, aspect, mood,, Turkish, -ecek/-acak, future tense, prospective, epistemic modality, deontic modality, Construction Grammar
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jan Křivan, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.06.2014
Datum zadání: 18.06.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.07.2014
Datum a čas obhajoby: 07.09.2015 09:10
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Michal Láznička, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se zaměřuje na slovesné morfémy v turečtině vyjadřující významy kategorií času, aspektu a způsobu. Sémantika těchto morfémů je v literatuře o turečtině zpracována značně různorodě (při sledování různých deskriptivních cílů), ovšem obvykle jen s malým ohledem na skutečné jazykové užívání. Předmětem bakalářská práce je podrobná analýza v této oblasti založená na empirických datech. Konkrétně budou analyzovány morfosyntaktické funkce morfému -ecek/-acak, který je tradičně označován za marker futura. Data budou získána z korpusu psané turečtiny a následně budou kvalitativně i kvantitativně vyhodnocena; z hlediska metodologického bude využit především analytický potenciál nástrojů konstrukční gramatiky. Hlavním cílem práce je na základě tohoto důsledného empirického zkoumání vyhodnotit adekvátnost jednotlivých tradičních popisů morfému -ecek/-acak a navrhnout takový popis, který by odrážel jeho fungování v jazyce.
Seznam odborné literatury
Ersen-Rasch, M. 2001. Turkische Grammatik: Für Anfanger und Forgeschrittene. Max Hueber.
Fried, M. & Östman, J. O. 2004. Construction grammar in cross-language perspective. Amsterdam: John Benjamins.
Göksel, A. & Kerslake, C. 2005. Turkish: A Comprehensive Grammar. London and New York: Routledge.
Hengeveld, K. 2004. Illocution, mood, and modality. In: Booij, G. E., Lehmann, C. & Mugdan, J. (Eds.). Morphologie: Ein Internationales Handbuch Zur Flexion und Wortbildung (Vol. 2). Walter de Gruyter, s. 1190-1201.
Jendraschek, G. 2011. A fresh look at the tense-aspect system of Turkish. Language Research 47.2, s. 245-270.
Jendraschek, G. 2014. Future tense, prospective aspect, and irrealis mood as part of the situation perspective: Insights from Basque, Turkish, and Papuan. In: De Brabanter, P., Kissine, M., & Sharifzadeh, S. (Eds.). Future Times, Future Tenses. Oxford: Oxford Univesity Press.
Kornfilt, J. 1997. Turkish. London and New York: Routledge.
Lewis, G. 1967. Turkish Grammar. Oxford: Oxford Univesity Press.
Lindstedt, J. 2001. Tense and aspect. In: Haspelmath, M. (Ed.). Language typology and language universals: an international handbook (Vol. 20). Walter de Gruyter, s. 768-783.
Underhill, R. 1976. Turkish Grammar. M.I.T. Press.
Yavaş, F. 1980. The Turkish Future Marker. Kansas Working Papers in Linguistics. Lawrence, Kans., 5(1), s. 139-149.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK