Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vznik a vývoj divize Nová média ČT
Název práce v češtině: Vznik a vývoj divize Nová média ČT
Název v anglickém jazyce: The Formation and Development of the Czech-TV New Media Division
Klíčová slova: Česká televize, internet, nová média, konvergence, interaktivita, participativnost, technologie
Klíčová slova anglicky: Czech-TV, internet, new media, convergence, interactivity, participatory, technology
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Martin Lokšík
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.06.2014
Datum zadání: 18.06.2014
Datum a čas obhajoby: 18.06.2015 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2015
Oponenti: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zaměřuje na fenomén interaktivity, participativního přístupu a činnosti České televize v oblasti nových médií. Stále silnější součinnost klasické televizní nabídky s online prostorem, stejně jako spoluúčast diváků skrze moderní komunikační platformy je dynamický trend, kterému se mediální společnosti stále více přizpůsobují. Výrazným příkladem je vznik specializovaného útvaru Nová média ČT, kterým veřejnoprávní vysílatel demonstroval důležitost moderních technologií a online platforem pro současné i budoucí působení na trhu. Práce si klade za cíl popsat technologické, strategické, funkční i obsahové principy konvergence televizního a interaktivního prostoru. Další částí je pak detailní charakteristika vývoje i fungování zmíněné divize, částečně také analýza jejích aktivit. Klíčovou oblastí zájmu je segment zpravodajství, komplexní pohled ale zahrne i další oblasti aktivity úseku Nová média ČT. Pro účely práce jsou také využity praktické poznatky zástupců divize a dalších osob dle potřeby.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The Bachelor thesis is focused on the phenomenon of interactivity, participatory approach and the Czech-TV activities in the field of new media. An increasingly predominant synergy of classic TV service with online content, as well as audience participation through modern communication platforms is a dynamic trend, that media corporations increasingly adapt themselves. A significant example is a formation of specialized figure of Czech-TV New Media division, of which the public service broadcaster demonstrated the importance of modern technologies and online platforms for current and future activities on the market. This thesis aims at describing the technological, strategic, functional and content principles of TV and interactive field convergence. The following part is the close-up characteristics of development and operation of the division, partly the analysis of its activities. The key area of interest is the news production, but the complex perspective involves another activities of the Czech-TV New Media Division. For the purpose of this thesis, practical experience of division members and other people is used as needed.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK