Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Laserová spektroskopie polovodičových kvantových bodů
Název práce v češtině: Laserová spektroskopie polovodičových kvantových bodů
Název v anglickém jazyce: Laser spectroscopy of semiconductor quantum dots
Klíčová slova: kvantové body, upkonverze, luminiscence
Klíčová slova anglicky: quantum dots, upconversion, luminescence
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.06.2014
Datum zadání: 18.06.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.06.2014
Datum a čas obhajoby: 25.06.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.06.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:18.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2014
Zásady pro vypracování
V poslední době se velice rychle rozvíjí výzkum nanomateriálů. Mezi nanomateriály patří polovodičové kvantové body (nanokrystaly), což jsou krystaly polovodiče o velikosti jednotek až desítek nanometrů a obsahující řádově jen stovky atomů. Takto uměle vytvořené nanostruktury vykazují řadu unikátních vlastností, které jsou zcela odlišné od vlastností objemových polovodičových materiálů. Základní i aplikační výzkum se v současnosti soustřeďuje v těchto materiálech na studium ultrarychlých procesů a optických nelinearit.

Jedním z vhodných nástrojů jsou metody časově rozlišené laserové spektroskopie (časově rozlišená absorpce, reflektivita, luminiscence, aj.), které jednak dosahují vysoké časové rozlišení (v laboratořích katedry KCHFO až 10^-13 s) a jednak dostatečně vysoké špičkové hustoty výkonu (až 10^17 W/cm2) umožňující studovat nelineární optické vlastnosti látek.

Velký aplikační potenciál mají kvantové body III-V polovodičů (InAs, InGaAs, InAlAs) připravované moderními metodami molekulární svazkové epitaxe nebo chemickou depozicí z plynné fáze. Rovněž pozornost může být věnována i dalším nanokrystalickým materiálům, jako je nanokrystalický křemík, nanodiamant, aj.

Práce bude zaměřena na spektroskopii s vysokým časovým rozlišením a na studium optických nelinearit a výše uvedených materiálů a interpretaci získaných poznatků.
Seznam odborné literatury
[1] U. Woggon, Optical Properties of Semiconductor Quantum Dots, Springer-Verlag, Berlin, 1997.
[2] R. W. Boyd: Nonlinear Optics, Academic Press, San Diego, USA, 2002.
[3] M. Fox, Optical Properties of Solids, Oxford University Press, New York, USA, 2010.
[4] I. Pelant, J. Valenta, Luminiscenční spektroskopie II, Academia, Praha, 2010.
[5] vybraná časopisecká literatura
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK