Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Osobnost Josefa Fanty a jeho secesní tvorba
Název práce v češtině: Osobnost Josefa Fanty a jeho secesní tvorba
Název v anglickém jazyce: The Personality of Josef Fanta and his Art Nouveau works
Klíčová slova: Josef Fanta, secese, architektura, Praha, nádraží
Klíčová slova anglicky: Josef Fanta, Art Nouveau, architecture, Prague, Railway Station
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: PhDr. Miroslav Šmied, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.06.2014
Datum zadání: 18.06.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.06.2014
Datum a čas obhajoby: 19.01.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.12.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:08.12.2015
Datum proběhlé obhajoby: 19.01.2016
Oponenti: PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Osnova:

ÚVOD I. Přehled pramenů a literatury II. Dobový kontext a osobnost Josefa Fanty

III. Architektonická tvorba Josefa Fanty

III. 1 Realizace v Praze

III. 2 Tvorba mimo hlavní město

III. 3 Budova nádraží Františka Josefa I. v Praze

IV. Návrhy interiérů a užitého umění

ZÁVĚR OBRAZOVÁ PŘÍLOHA SEZNAM VYOBRAZENÍ SEZNAM POUŽITÝCH PRAMENŮ A LITERATURY
Seznam odborné literatury
Archiv architektury NTM

Literární archiv PNP

DČVU

Umělecké památky Prahy

Victor ARWAS: Art Nouveau. The French Aesthetic. London 2002.

Elizabeth ASLIN: The aesthetic movement. Prelude to Art Nouveau. New York 1969

Jan BAŠTA: Pražská otázka nádraží. Praha 1923

Kateřina BEČKOVÁ: Zmizelá Praha. Nádraží a železniční tratě. Zaniklé, proměněné a ohrožené stavby. Praha 2009

Marie BENEŠOVÁ: Česká architektura v proměnách dvou staletí. Praha 1984

Josef DANDA: Naše železniční nádraží. Praha 1988

Petr DOMANICKÝ: Plzeň v době secese: architektura a urbanismus, malířství, sochařství a umělecké řemeslo. Plzeň 2005

Petr DVOŘÁČEK: Architektura českých zemí – secese. Praha 2005

Dieter H. DYROFF: Art Nouveau /Jugendstil. Architecture in Europe. German Commission for UNESCO, 1988.

Gabriele FAHR-BECKER: Secese. Praha 1998

Aleš FILIP/ Roman MUSIL: Neklidem k Bohu. Náboženské umění 1870-1914. Praha 2006

F. HARLAS: Sochařství a stavitelství. Praha 1911

HAVLOVÁ/ LUKEŠ/ SVOBODA: Praha 1891–1918 kapitoly o architektuře velkoměsta. Praha 1997

Ester HAVLOVÁ: 100 staveb. Moderní architektura Středočeského kraje. Praha 2006

Josef HONS: Šťastnou cestu. Praha 1963

Anděla HOROVÁ: Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Praha 1995

Mojmír KREJČIŘÍK: Česká nádraží. Architektura a stavební vývoj. IV. díl. Litoměřice 2013

W. KOCH: Evropská architektura. Praha 2008

Jiří KOTALÍK (ed.): Česká secese – umění 1900 (kat. výst.). Hluboká nad Vltavou 1966

Jan Emil KOULA: Nová česká architektura a její vývoj ve XX. století. Praha 1940

Emanuel POCHE: Prahou krok za krokem. 1963

Emanuel POCHE: Praha národního probuzení. Čtvero knih o Praze. Architektura, sochařství, malířství, užité umění. Praha 1980

Milan POLÁK: Praha a železnice. Nádraží, nádražíčka a zastávky. Praha 2005

Roman PRAHL/Petr ŠÁMAL: Umění jako dekorace a symbol. Výzdoba reprezentačních staveb Prahy v éře historismu, secese a moderny. Praha 2012

F. RUTH: Kronika královské Prahy II. 1904

Pavel SCHREIER: Železniční stanice Praha hlavní nádraží. Nádraží prezidenta Wilsona. Praha 1996

Jan SEDLÁK: Brno secesní. Brno 1993

Petr ŠTONCNER (ed.): Staletá Praha XXIII. Pražské památky 19. a 20. století. Praha 1997

Rostislav ŠVÁCHA: Od moderny k funkcionalismu. Praha 1995

Prokop TOMAN: Dodatky k novému slovníku československých výtvarných umělců II. 1955 Praha

Tomáš VLČEK: Praha 1900. Praha 1986

Pavel VLČEK: Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách. Praha 2004

Jindřich VYBÍRAL: Česká architektura na prahu moderní doby. Praha 2002

Otto WAGNER: Moderní architektura. Praha 1910

Zdeněk WIRTH / Antonín MATĚJČEK: Česká architektura 1800–1920. Praha 1922

Petr WITTLICH: Česká secese. Praha 1982

Petr WITTLICH: Umění a život, doba secese. Praha 1987

Periodika:

Architektonický obzor

Časopis čsl. Architektů

Český svět

Dílo

Styl
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se bude zabývat osobností Josefa Fanty, který žil v letech 1856 – 1954 a jeho secesní tvorbou. V první části přiblíží dobový kontext a osobnost Josefa Fanty. Poté se hlavní část práce zaměří na Fantovu architektonickou tvorbu. Nejprve se dotkne jeho realizací v duchu historismu, následně se budě věnovat jeho secesním stavbám v Praze i mimo hlavní město, zejména v Jevanech, Ondřejově, Poděbradech a Slavkově. Pozornost bude soustředěna na budovu nádraží Františka Josefa v Praze, dnešní Hlavní nádraží. Práce rovněž představí Fantovo působení v rámci užitého umění a návrhy interiérů. V závěru se pokusí definovat místo budovy nádraží Františka Josefa v kontextu Fantovy tvorby a jeho pojetí secese.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This Thesis will be dealing with the personality and Art Nouveau works of Josef Fanta, who lived from 1856 to 1954. In the first part, the Thesis approaches the context and the personality of Josef Fanta. The main part of the Thesis will focus on the Fanta´s architectural design. First, it will touch on its implementation in the spirit of historicism. Then it will deal with his Art Nouveau buildings in Prague and also outside the Capital, particularly in Jevany, Ondřejov, Poděbrady and Slavkov. Attention will be focused on the Railway Station building of Franz Joseph in Prague, today's main railway station. This Thesis also introduces Fanta´s influence within decorative art and interior design. Lastly, this Thesis will try to define the place of the Railway Station building Franz Joseph in the context of Fanta's works and his concept of Art Nouveau.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK