Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Vznik diskurzních markerů v češtině: případová studie slova vždyť
Název práce v češtině: Vznik diskurzních markerů v češtině: případová studie slova vždyť
Název v anglickém jazyce: Evolution of discourse markers in Czech: case study of vždyť
Klíčová slova: diskurzní marker, gramatikalizace, pragmatikalizace, korpusová analýza, vždyť, Natural Semantic Metalanguage, NSM, sémantika
Klíčová slova anglicky: discourse marker, grammaticalization, pragmaticalization, corpus analysis, vždyť, Natural Semantic Metalanguage, NSM, semantics
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Vedoucí / školitel: Mgr. Magdalena Zíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.06.2014
Datum zadání: 17.06.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.06.2014
Datum a čas obhajoby: 07.09.2015 09:10
Datum odevzdání elektronické podoby:13.08.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:13.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Martin Beneš, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se na konkrétním českém příkladu soustředí na popis evoluce tzv. diskurzních markerů. Předmětem zkoumání bude analýza funkcí, které v současné češtině plní původně lexikální výraz vždyť, se zvláštním zřetelem k jeho zapojení do diskurzu v rámci běžné konverzace. Materiál bude tvořit korpus současné mluvené češtiny, který lze využít k širšímu kontextuálnímu zkoumání. Výsledky synchronní analýzy budou doplněny stručným přehledem historického vývoje zkoumaného výrazu od nejstarších doložených dokladů po současný úzus a usouvztažněny s obecným vývojovým scénářem gramatických, případně pragmatických výrazů.
Postup práce:
- prostudování relevantní literatury ke gramatikalizaci a pragmatikalizaci
- vymezení pojmu a obecného modelu funkčního vývoje diskurzních markerů
- přehled formální a funkční kategorizace výrazu vždyť v gramatikách a slovnících češtiny
- sestavení korpusového vzorku z materiálu spontánní češtiny
- stanovení metodologie zkoumání
- analýza jednotlivých dokladů z hlediska syntaktického (zapojení zkoumaného výrazu do větné struktury), významového (pomocí metody substituce a srovnání s překlady v paralelním korpusu) a zejména z hlediska diskurzních a pragmatických funkcí daného výrazu
- konfrontace vlastních zjištění s tradovanými gramatickými popisy výrazu vždyť
- srovnání dokladů pro současný jazyk s doklady pro starší období vývoje češtiny
- návrh vývoje funkční profilace výrazu vždyť od nejstarších dokladů po současnost
Seznam odborné literatury
BYBEE, Joan L, Revere D PERKINS a William PAGLIUCA. The evolution of grammar: tense, aspect, and modality in the languages of the world. 2nd ed. Chicago: University of Chicago Press, 1994, xxii, 398 p. ISBN 02-260-8665-8.
FISCHER, Ed. by Kerstin. Approaches to discourse particles. 1st ed. Amsterdam [u.a.]: Elsevier, 2006. ISBN 978-008-0447-377.
FRIED, Mirjam. Construction Grammar as a tool for diachronic analysis. Constructions and Frames. 2009, vol. 1, issue 2, s. 261-290. DOI: 10.1075/cf.1.2.04fri. Dostupné z:http://www.jbe-platform.com/content/journals/10.1075/cf.1.2.04fri
HOPPER, Paul J a Elizabeth Closs TRAUGOTT. Grammaticalization. 2nd ed. New York, NY: Cambridge University Press, 2003, xx, 276 p. ISBN 05-210-0948-0.
NARROG, Heiko a Bernd HEINE. The Oxford handbook of grammaticalization. New York: Oxford University Press, c2011, xxxv, 911 p. ISBN 978-019-9586-783.
LEHMANN, Christian. Thoughts on Grammaticalization. Vol. 2. (revised edition). (Arbeitspapiere des Seminars für Sprachwissenschaft der Universität Erfurt, No. 9. Erfurt, 2002.
LINDQUIST .., Ed. by Hans.. Corpus approaches to grammaticalization in English. Amsterdam [u.a.]: Benjamins, 2004. ISBN 90-272-2284-3.
REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. 2., nezměn. vyd. Voznice: Leda, 2012, 752 s. ISBN 978-807-3352-967.
VACHEK, Josef. Glosa k novočeskému vždyť. Naše řeč. 1972, roč. 55, 2-3.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK