Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komunikační strategie Mercedes-Benz Prague Fashion Weekendu v letech 2013-2014
Název práce v češtině: Komunikační strategie Mercedes-Benz Prague Fashion Weekendu v letech 2013-2014
Název v anglickém jazyce: Communication strategy of Mercedes-Benz Prague Fashion Weekend in the years 2013-2014
Klíčová slova: Mercedes-Benz Prague Fashion Weekend, fashion marketing, komunikační strategie, móda, 2013-2014
Klíčová slova anglicky: Mercedes-Benz Prague Fashion Weekend, fashion marketing, communication strategy, fashion, 2013–2014
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Vedoucí / školitel: Ing. Bc. Petra Koudelková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.06.2014
Datum zadání: 16.06.2014
Datum a čas obhajoby: 15.06.2015 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2015
Oponenti: doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce „Komunikační strategie Mercedes-Benz Prague Fashion Weekendu v letech 2013–2014“ analyzuje celkové působení a proměnu komunikační strategie této klíčové společenské a obchodní události pro podporu českého módního průmyslu. Pozorované dvouleté období se soustředí na změnu vedení a nástup klíčového sponzora, a také titulárního partnera – značky Mercedes-Benz, která v rámci své strategie podporuje týdny módy na mezinárodní úrovni.
V první části se bakalářská práce věnuje pojmu móda z historického i společenského hlediska, až po aktuální témata a důležitost využití marketingových nástrojů. V druhé části jsou vysvětleny základní marketingové pojmy, jež jsou aplikovány ve výzkumné kapitole. Třetí kapitola se soustředí na deskripci jednotlivých ročníků, ale i působení lokální konkurence. Výzkumná část zkoumá využitím kvantitativní obsahové analýzy mediální obraz MBPFW v českých médiích. Doplňuje ji situační analýza SWOT, která napomáhá vyhodnotit současné působení a budoucí hrozby i příležitosti této události.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis "The Communication Strategy of Mercedes-Benz Prague Fashion Weekend in 2013-2014" analyses the overall functioning and transformation of the communication strategy of this key social and business event that promotes the Czech fashion industry. The observed period of two years focuses on the change of leadership and the entrance of the key sponsor and also the titular partner – Mercedes-Benz, which as part of its strategy supports fashion weeks on an international level.
In the first section, the thesis deals with the concept of fashion in a historical and social context, and successively with the current issues and the importance of using marketing tools. The second section explains the basic marketing concepts that are then applied in the research section. The third chapter focuses on the description of the individual annual fashion weekends and also on the operations of local competition. The research section, in addition to the use of various communication tools, is based mainly on media monitoring, which is done through quantitative content analysis. The SWOT analysis is applied for the identification of the current operation and future opportunities and threats.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK