Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Regulace reklamy na léčiva v kontextu právní a etické úpravy v ČR
Název práce v češtině: Regulace reklamy na léčiva v kontextu právní a etické úpravy v ČR
Název v anglickém jazyce: Regulation of advertising of pharmaceuticals in the contex of legal and ethical regulations in the Czech Republic
Klíčová slova: Právo, etika, léčiva, marketing, reklama, reklama na léčiva, etická samoregulace, regulace reklamy
Klíčová slova anglicky: Law, ethics, pharmaceuticals, marketing, advertising, pharmaceutical marketing, ethical self-regulation, regulation of advertising
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Vedoucí / školitel: JUDr. Filip Winter
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.06.2014
Datum zadání: 16.06.2014
Datum a čas obhajoby: 23.01.2017 10:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6, H108, Hollar - místn. č. 108
Datum odevzdání elektronické podoby:06.01.2017
Datum proběhlé obhajoby: 23.01.2017
Oponenti: Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
BELTRAMINI, Richard F. From Platitudes to Principles: A Crisis of Marketing Conscience. Journal of Advertising Research [online]. 2011, vol. 51, issue 3, s. 475-476 [cit. 2013-11-30]. DOI: 10.2501/JAR-51-3-475-476. Dostupné z: http://www.warc.com/Articles/10.2501/JAR-51-3-475-476.
Článek 40 Směrnice 2001/83/ES: Ustanovení upravující informace podávané uživatelům by měla zaručovat vysoký stupeň ochrany spotřebitele, aby bylo možné léčivé přípravky správně používat na základě úplných a srozumitelných informací.
Databáze televizních reklam: reklama na Canesten krém. Televizní reklamy [online] 2017 [cit. 2017-01-04]. Dostupné z: http://www.televiznireklamy.cz/videa/Canesten%20-%20proti%20plisnim%20nohou.wmv.
DOLISTA, Josef a Roman JEŽEK. Etika zaměstnance veřejné správy. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2006. 122 s. ISBN 80-86708-20-9.
Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o regulaci reklamy. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online]. 2016 [cit. 2016-11-29]. Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1993ps/tisky/t128900.htm.
GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6., aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. 310 s. ISBN 978-80-7380-454-1.
HAŠKOVCOVÁ, Thu Nga a Petr ŠABATKA. Regulace reklamy ve farmaceutickém průmyslu. eLAW.cz [online]. 2011 [cit. 2017-01-03]. Dostupné z: http://www.elaw.cz/clanek/regulace-reklamy-ve-farmaceutickem-prumyslu.
HEJLOVÁ, Denisa. Public relations. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015. 250 s. ISBN 978-80-247-5022-4, s. 96.
HOLÁ, Lenka. Mediace v teorii a praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 270 s. ISBN 978-80-247-3134-6.
CHALOUPKOVÁ, Helena a Petr HOLÝ. Regulace reklamy: komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. 322 s. ISBN 978-80-7400-180-2.
JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu: jak uspět v domácí i světové konkurenci. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. 313 s. ISBN 978-80-247-4209-0.
JANOUCH, Viktor. Internetový marketing. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2014. 376 s. ISBN 978-80-251-4311-7.
Kauzy pro rok 2015. Rada pro reklamu [online] 2017 [cit. 2017-01-04]. Dostupné z: http://www.rpr.cz/cz/kauzy.php?rok=2015.
KOLÁŘ, Jozef, Ambrus TÜNDE a Vladimír ŠPRINGER. Názvosloví léčiv se zřetelem na lékopisné názvy. Chemické listy. 2010, vol. 104, č. 1, s. 27-32. ISSN 1213-7103.
KOPECKÝ, Ladislav. Public relations: Dějiny – teorie – praxe. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 238 s. ISBN 978-80-247-4229-8, s. 23.
KOTLER, Philip a kol. Moderní marketing: 4. evropské vydání. Praha: Grada Publishing, 2007. 1041 s. ISBN 978-80-247-1545-2.
KOTLER, Philip. Marketing management. 10. rozš. vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. 719 s. ISBN 80-247-0016-6.
KRUPKA, Jaroslav. Česká reklama: od pana Vajíčka po falešné soby. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2012. 264 s. ISBN 978-80-265-0046-9.
METYŠ, Karel a Peter BALOG. Marketing ve farmacii. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 208 s. ISBN 80-247-0830-2, s. 23.
ONDREJOVÁ, Dana. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 315 s. ISBN 978-80-7357-505-2.
PELSMACKER, Patrick de, Maggie GEUENS a Joeri van den BERGH. Marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, 2003. 581 s. ISBN 80-247-0254-1, s. 23.
Podpořte imunitu proti chřipce a nachlazení. Mladá Fronta Dnes [online] 2014 [cit. 2017-01-04]. Dostupné z: http://sdeleni.idnes.cz/podporte-imunitu-proti-chripce-a-nachlazeni-fmz-/ona_sdeleni.aspx?c=A140313_081625_ona_sdeleni_ahr.
POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY. Důvodová zpráva k vládnímu návrhu novelizace zákona o regulaci reklamy. Sněmovní tisk 975/0 [online]. 2001 [cit. 2016-11-29]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=28912.
Pozorkliste.cz [online] 2017 [cit. 2017-01-04]. Dostupné z: http://www.pozorkliste.cz/.
PRÁZNOVCOVÁ, Lenka a Ladislav STRNAD. Zdraví, zdravotnictví a léková politika v ČR a v zemích EU. 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2005. 76 s. ISBN 80-7345-075-5.
Profil RPR. Rada pro reklamu [online]. 2017 [cit. 2013-11-13]. Dostupné z: http://www.rpr.cz/cz/profil.php.
PUTNOVÁ, Anna a Pavel SEKNIČKA. Etické řízení ve firmě: nástroje a metody: etický a sociální audit. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 166 s. ISBN 978-80-247-1621-3
RADA PRO REKLAMU. Kodex reklamy 2013 [online]. 2016 [cit. 2016-11-29]. Dostupné z: http://www.rpr.cz/download/rpr/kodex.doc.
RADA PRO REKLAMU. Rozhodnutí Arbitrážní komise RPR Čj. 015/2016/STÍŽ [online] 2016 [cit. 2017-01-04]. Dostupné z: http://www.rpr.cz/download/kauzy/2016/015-2016_Wobenzym_rozhodnuti.doc.
RADA PRO REKLAMU. Rozhodnutí Arbitrážní komise RPR Čj. 027/2013/STÍŽ [online] 2013 [cit. 2017-01-04]. Dostupné z: http://www.rpr.cz/download/kauzy/2013/027-2013_Voltaren_rozhodnuti.doc.
Reklama Voltaren 5 2016. YouTube [online] 2016 [cit. 2017-01-04]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=ZL9gXUfYGrY.
Reklamy na očkování hrají na emoce, lidé pak zapomínají fakta. Česká televize [online] 2012 [cit. 2017-01-04]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1176359-reklamy-na-ockovani-hraji-na-emoce-lide-pak-zapominaji-fakta.
ROLLINS, Brent L. a Matthew. PERRI. Pharmaceutical marketing. Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning, 2014. 284 p. ISBN 1-44969-799-2.
ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo. 2. rozš. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. 463 s. ISBN 978-80-7380-549-4.
ROZEHNAL, Aleš. Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů: Zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání) : komentář. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 289 s. ISBN 978-80-7357-628-8.
Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 9 As 124/2012 – 40 ze dne 18. září 2013.
Rozhodnutí NS 32 Odo 229/2006. Webový portál Nejvyššího soudu ČR [on-line] 2007 [cit. 2016-11-30] Dostupné z: http://kraken.slv.cz/32Odo229/2006.
Rozlišení doplňků stravy od léčivých přípravků. Státní ústav pro kontrolu léčiv [online]. 2016 [cit. 2016-11-21]. Dostupné z: http://www.sukl.cz/leciva/rozliseni-doplnku-stravy-od-lecivych-pripravku.
Sankce – rok 2016. SÚKL [online]. 2017 [cit. 2017-01-01]. Dostupné z: http://www.sukl.cz/sukl/sankce-rok-2016-7.
Sanktionen. Deutscher Werberat [online]. 2017 [cit. 2017-01-01]. Dostupné z: https://www.werberat.de/content/sanktionen.
ŠMAJS, Josef, Bohuslav BINKA a Ivo ROLNÝ. Etika, ekonomika, příroda. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. 192 s. ISBN 978-80-247-4293-9, s. 14.
ŠTAJER, Libor. Propagace léků a široká veřejnost. Právní portál eLAW.cz [on-line]. 2010 [cit. 2016-11-30]. Dostupné z: http://www.elaw.cz/cs/obchodni-pravo/225-propagace-leku-a-siroka-verejnost.html.
VYSEKALOVÁ, Jitka a kol. Psychologie reklamy. 4. rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. 324 s. ISBN 978-80-247-4005-8.
WINTER, Filip. Právo a reklama v praxi. 1. vyd. Praha: Linde Praha, 2007. 335 s. ISBN 978-80-7201-654-9.
Zákon 147/2001 Z.z, o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších právních předpisů.
Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů.
Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších právních předpisů.
Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 2.
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších právních předpisů.
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
ZDRAŽIL, Miloš. O ochraně spotřebitele: praktická příručka se vzory a judikaturou. 1. vyd. Praha: Linde, 2000. 231 s. ISBN 80-7201-240-1.
ŽAMBOCH, Jan a Vladimír BÍBA. Reklama na léčivé přípravky a právo (1. část). Remedia: Internetové stránky českého farmakoterapeutického dvouměsíčníků [on-line] 2006 [cit. 2016-11-30]. Dostupné z: http://www.remedia.cz/Clanky/Leky-a-pravo/Reklama-na-lecive-pripravky-a-pravo-1-cast/6-O-gM.magarticle.aspx.
Předběžná náplň práce
Práce se zabývá problematikou právní a etické regulace reklamy, konkrétně právní a etickou regulací reklamy na léčiva. Cílem práce je poskytnout ucelený náhled do předmětné problematiky a ilustrovat teoretické poznatky na příkladech z praxe. V menším měřítku také upozorňuje na specifické problémy v této oblasti a navrhuje jejich řešení. Člení se na šest kapitol. V úvodu je představena základní problematika a jsou uvedeny důvody výběru tématu autorem. Dále dochází k představení struktury práce, načež je odůvodněn výběr pramenů a je porovnána výsledná podoby práce s tezí. V teoretické části práce je čtenář nejprve seznámen se základními pojmy a aspekty. V následujících podkapitolách práce přechází k obecné regulaci reklamy a k regulaci reklamy na léčiva. Teoretická část není omezená na pouhý popis normativní úpravy, nýbrž je doplněna o některé kritické úvahy a návrhy na zlepšení. Praktická část bakalářské práce je věnována analýze vybraných případů týkajících se reklam na léčiva a jejich kritickému zhodnocení. V závěru dochází ke shrnutí práce a ucelené prezentaci zjištění, které autor zaznamenal. Zprostředkované informace mohou být nejen relevantním přínosem pro akademickou obec, ale i kvalitním zdrojem pro potřeby podnikatelů či zpracovatelů reklamy v oboru léčiv.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis is concerned with legal and ethical regulation of advertising, notably with legal and ethical regulation of pharmaceutical advertising. The aim is to provide comprehensive insights into issues and to demonstrate theoretical knowledge on practical examples. On a smaller scale, the thesis also points to specific problems in this area while proposing their solutions. Its content is divided into six chapters. The introduction presents the issues and outlines the grounds for choosing this subject. Furthermore, it introduces the structure of the work followed by a justification of the selection of sources and evaluates the work's final form. The theoretical part is devoted to basic concepts and aspects of the topic. Following chapters explain general regulation of advertising and specific regulation of pharmaceutical advertising. This part is not limited to a mere description of the normative framework, but is complemented with some critical considerations and suggestions for improvement. The practical part is entrusted with the analysis of related cases and their critical evaluation. A complete presentation of findings noted by the author is delivered at the end of the thesis. Mediated information of its content may be not only beneficial for the academic community, but also may serve as a reliable source for the needs of entrepreneurs and advertising processors operating in the pharmaceutical field.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK